သန္႔ေဇာ္ ( သန္လ်င္ )

ကၽြန္ေတာ္တို႔သတင္းေထာက္ေတြကိုလည္း အဲဒီလိုမ်ိဳးစစ္ေဆးျပီး က်န္တ့ဲ ( ၅) ရက္ေလာက္ကို ေကာင္းေကာင္ေကၽြးျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္းဆံုးေတြေပးလို႔ ခုလိုက်န္းက်န္းမာမာ ျမင္ေတြ႕ရတာပဲ ျဖစ္တယ္လို႔...