ေကာင္းဆက္ႏိုင္

“ဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ဖုိ႕နဲ႕ ဆိပ္ကမ္းအသစ္ေတြကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႕ ရန္ကုန္တုိင္း ဘက္က  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႕လည္း ေပါင္းစပ္ညိွႏွုိင္းေနပါတယ္”  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္...

8 months 3 weeks ago
6,198 Hits

“ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူေတြ မေရမရာမျဖစ္ေစဘုိ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖစ္ေအာင္ထုတ္ျပန္တာပါ။ စုိက္ခင္းက ထြက္မယ့္ သစ္ကုန္ၾကမ္း၊ျပည္ပက တင္သြင္းတဲ့ သစ္ကုန္ၾကမ္းေတြကို သံုးမယ္ဆုိရင္ ခြင့္ျပဳပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္...

8 months 4 weeks ago
4,543 Hits

“အေၾကြးဝယ္ကတ္ေတြ ရ၊မရ ဆုိတာက ဘဏ္ေတြရဲ႕ Policy ေပၚမွာ မူတည္တယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္က ခြင့္ျပဳရင္ရမယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဘဏ္ေတြလည္း အဲလုိဝန္ေဆာင္မွုကို Debit Card ပဲ ေပးတာမ်ားတယ္”

9 months 1 week ago
2,727 Hits