သက္ေအာင္(ေဇယ်ဝတီ)

ေသဆံုးသူသည္ ေရထဲမွ ဆင္းၿပီး ေမာ္တာခလုပ္ဖြင့္ရာ မီးႀကိဳး ေပါက္ၿပဲေနၿပီး လူႏွင့္ထိၿပီး ဓါတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၍ ခ်က္ခ်င္းေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

8 months 3 weeks ago
7,716 Hits