ဂ်ဴနီယာေပါက္က်ဳိင္း

တစ္ခ်ိန္က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ေခတ္သုံးေငြစကၠဴ မွစ၍ ေငြဒဂၤါးတစ္က်ပ္၊ ငါးက်ပ္ တစ္ဆယ္က်ပ္၊ တစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္မွ ေငြက်ပ္ ၉၀ အထိႏွင့္ ေငြအေၾကြေစ့ တစ္ျပားမွ တစ္က်ပ္ထိ စုံလင္စြာ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၎လူငယ္သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီး ရြာသစ္ကုန္း ( အလက)တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ၆ တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္၍ ထန္းတစ္ပင္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။