ေစာပဏ္

ယခုကာလသည္ ဖ်က္ပိုးမ်ား က်ေရာက္ေသာ ကာလ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

1 month 6 days ago
888 Hits