မဇ်ၥိမ

“ ဒါေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာေဒသလံုၿခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စံႏႈန္းေတြနဲ႔သာအညီ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္”

1 week 3 days ago
18,386 Hits

ယခုေတြ႕ဆံုတဲ့အစည္းအေ၀းဟာ လည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ ရိွေနေၾကာင္းလည္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသြားပါတယ္။

1 week 4 days ago
1 Hit