ႏြန္ႏြန္

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်ည္ေပးၿပီး ေနာက္တြင္  လက္ခ်ည္ပြဲအတြက္စီမံျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ခ်ည္မဂၤလာ  ေကာက္ညွင္းထုပ္ကို တေပ်ာ္တပါး စားေသာက္ကာ ဝါေခါင္လ လက္ခ်ည္ပြဲ ျပီးေျမာက္သြားေလသည္။

11 months 2 weeks ago
1 Hit