ရဲႏုိင္(ေလာက္ကုိင္)

မူးယစ္ေဆးစြဲေနေသာ မိဘမ်ားထံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ကေလး ၄ ဦးအနက္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္တြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ေယာကၤ်ားေလးတစ္ဦးႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္တြင္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦး ဆံုးပါးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။