သင္းႏုေဆြ

Water Taxi ကို ဇြန္လ ပထမပတ္ သို႔မဟုတ္ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ လႈိင္သာယာမွ ဗိုလ္တေထာင္သို႔ စတင္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

9 months 3 days ago
4,314 Hits

၂၀၁၈ ထဲမွာေတာ့ ေအာက္တိုဘာ မတိုင္ခင္ထိကေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ၿဂိဳလ္ ရပ္တည္မႈ အားမေကာင္းေသးဘူး။

4 days 13 hours ago
55,072 Hits