ရဲနိုင္(ေလာက္ကိုင္)

သစ္အစားထိုး ပလပ္စတစ္မ်ားကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ ေပးနိုင္ .................