ေအအီးစီ

မေလးရွားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္ေငြကို..................

2 years 5 months ago
12,650 Hits

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးႏႈန္းသည္..................

2 years 5 months ago
1 Hit