ကနီငလ်င္ (၁၃၇၇ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္။၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ၂၇)

.

သကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊၂၀၁၅ခု ႏုိဝင္ဘာလ၂၇ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၃နာရီ ၃မိနစ္ ၅၉ စကၠန္႔ အခ်ိန္၌ ပမာဏ ၅ ဒသမ ၅ ရွိေသာ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္သြား သည္။

ထိုေနာက္ ၃ နာရီခန္႔အၾကာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ နာရီ ၃၄ မိနစ္ ၂၀ စကၠန္႔၌ ပမာဏ ၄ ဒသမ ၆ ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ လႈပ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ အျခားမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္ကေလးမ်ား လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္ပမာဏသည္ ၅ ဒသမ ၅ ျဖစ္ရာ ငလ်င္၏ ျပင္းအား သက္ေရာက္ႏိုင္မႈအရ လူအမ်ား တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈေလာက္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေရးပါေသာ ငလ်င္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္း ႀကီးမားေသာ ျပတ္ေရြ႕ရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ငလ်င္ႀကီး လႈပ္ႏိုင္ေခ်အား ခန္႔မွန္းထားၾကသည့္အေလ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနသည္ကို သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ကနီငလ်င္ေၾကာင့္ အနီးအပါးက ကနီ၊ ေမာင္းေထာင္ စေသာအရပ္မ်ား၌ ေစတီမ်ား၏ အထက္ပိုင္း၊ ထီးေတာ္မ်ား ၿပိဳက်မႈမ်ားကိုပါ ၾကံဳခဲ့ရသည္။ အျခား မနီးမေဝး အရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ မံုရြာ၊ ေရႊဘို၊ ေရဦး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရစႀကိဳ၊ ေညာင္ဦး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ား၊ မိုးကုတ္ကဲ့သို႔ေသာ ခပ္လွမ္းလွမ္းအရပ္မ်ားထိ ငလ်င္အရွိန္ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။

မံုရြာ၊ ေရဦး၌ အိမ္၊ သစ္ပင္၊ တိုင္မ်ား ယိမ္းထိုးလႈပ္ရွားမႈ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအရပ္မ်ားက ျပည္သူတို႔၏ တုန္႔ျပန္မႈ အခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံ၍ ငလ်င္ျပင္းအား ျပန္႕ႏွံ႔သက္ေရာက္ပံုအား ပံု (၁)၌ ေရးဆြဲျပထားသည္။ ကနီ၊ ေမာင္းေထာင္စေသာ အနီးအပါး အရပ္မ်ားသည္ ျပင္းအားအဆင့္ ၆ ေလာက္အထိ ခံရသည္။

ပံု (၁) ပမာဏ ၅ ဒသမ ၅ရွိေသာ ကနီငလ်င္ ျပင္းအားသက္ေရာက္ပံု။

ငလ်င္ပမာဏ (Magnitude) ႏွင့္ ျပင္းအား (Intensity)

ဤေနရာ၌ ပမာဏႏွင့္ ျပင္းအားဟူေသာ အသံုးအႏႈံးမ်ားအား ရွင္းျပလိုသည္။ ကမၻာ၏ ေျမတြင္းတေနရာ၌ ငလ်င္လႈပ္ေသာအခါ ငလ်င္လိႈင္းမ်ား ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ထုတ္လႊတ္သည္။ပံု (၂) ၌ ထို ကနီငလ်င္က ထုတ္လႊတ္သည့္ လိႈင္းမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံက ဖမ္းယူရရွိသည့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုကို ျပထားသည္။ ထိုလိႈင္းမ်ားအား စက္ႏွင့္ဖမ္းယူ မွတ္တမ္းတင္ကာ ငလ်င္လႈပ္သည့္ တည္ေနရာႏွင့္ ေျမတြင္းအနက္ကို တြက္ခ်က္ယူႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ လိႈင္းခ်ဲ႕ကားမႈ အတိုင္းအတာ၊ အခ်ိန္တို႔အေပၚလိုက္၍ ငလ်င္စြမ္းအင္ကို တြက္၍ ရသည္။ ထိုစြမ္းအင္ အရြယ္အစားကိုပင္ ကိန္းတို (ပမာဏ ၄၊ ၅၊ ၆ စသည္) ႏွင့္ျပၿပီး ငလ်င္ပမာဏဟု ေခၚၾက သိၾကသည္။

ပံု (၂) ကနီငလ်င္ (ပမာဏ ၅ ဒသမ ၅) ထုတ္လႊတ္ေသာ ငလ်င္လိႈင္း အစဥ္အတန္းအား ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဖမ္းယူရရွိထားပံု။

စက္ႏွင့္ ဖမ္းယူရရွိေသာ လိႈင္းအစဥ္အတန္းကတဆင့္ တြက္ခ်က္ေဖၚျပေသာေၾကာင့္ ထိုငလ်င္ပမာဏသည္ ကမၻာတလႊား မည္သည့္ေနရာက တိုင္း၍ျပေစကာမူ အတူူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ငလ်င္ျပင္းအားကမူ ထိုသို႔မဟုတ္ပါေခ်။ မီး၏ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ မီးႏွင့္နီးလွ်င္ ပိုပူ၍ မီးႏွင့္ေဝးလွ်င္ အပူေလ်ာ့သကဲ့သို႔ ငလ်င္ျဖစ္ရာအရပ္ႏွင့္ နီးလွ်င္ အရွိန္အဟုန္ပို၍ ျပင္းထန္ၿပီး ထိခိုက္ခံရႏိုင္ကာ ငလ်င္ျဖစ္ရာ အရပ္ႏွင့္ေဝးသည္ႏွင့္အမွ် အရွိန္ေလ်ာ့၍ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈလည္း နည္းသြားတတ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငလ်င္တစ္ခုက မည္မွ်ထိခိုက္ႏိုင္ေစသနည္းဟုု ဆိုခဲ့လွ်င္ ငလ်င္ပမာဏက စ၍ေျပာရမည္။ ပမာဏႀကီးလွ်င္ ငလ်င္အရွိန္စက္ကြင္းလည္း ႀကီးတတ္သည္။ ပမာဏႀကီးေသာ္လည္း ငလ်င္ျဖစ္ရာ အရပ္ႏွင့္ေဝးလွ်င္ ထိခိုက္မႈ သက္သာရာ ရႏိုင္ေပသည္။ ငလ်င္ပမာဏ ငယ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရာအရပ္ႏွင့္ နီးေသာေၾကာင့္ ကနီ၌ ေစတီမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးရသည္မွာ ဤသေဘာသာ ျဖစ္သည္။

ကနီႏွင ့္ငလ်င္ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္က လႈပ္ေသာ ကနီနားက ငလ်င္သည္ ယခုမွ လႈပ္ဖူးသည့္ ငလ်င္မ်ိဳး မဟုတ္ေခ်။ ယခင္ကလည္း ဤေနရာ၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ လႈပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာျပည္ ဘူမိေဗဒ၌ အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းမ်ား ဆိုတာရွိသည္။ ေျမာက္ဖက္ နာဂေတာင္တန္းမ်ား၊ ခ်င္းေတာင္ႏွင့္ ရခိုင္႐ိုးမတို႔ ပါသည္။ အေရွ႕ဖက္ရွိ ရွမ္းကုန္းျမင့္အပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ဖက္ ေတာင္တန္းမ်ားအၾကားက ျမန္မာအလယ္ပိုင္း ေျမနိမ့္လြင္ျပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုငလ်င္ျဖစ္ရာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္သာျမစ္ေၾကာင္းမ်ား စီးရာသည္ ထိုအေနာက္ဖက္ ေတာင္တန္းမ်ား အပိုင္းႏွင့္ အလယ္ေျမနိမ့္ပိုင္းတို႔ ထိစပ္ရာေနရာ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အိႏၵိယေျမထုခ်ပ္သည္ ဗမာေျမထုခ်ပ္ႏွင့္ ခုတ္လွ်ိဳးတြန္းတိုက္ခဲ့သည္ဟု ဘူမိေဗဒစာေပ၌ ဆိုထားသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ ေႏွးေသာ္လည္း ရပ္မေန။ အိႏၵိယေျမထုခ်ပ္က ေအာက္ဖက္စိုက္ဝင္ၿပီး ဗမာေျမထုခ်ပ္က အေပၚက ေလ်ာတက္သည္။ ထို႔အတူ အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္းမ်ားသည္ တြန္႔ေခါက္ယံုမက အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ ဦးတည္လွ်က္ ေလ်ာတိုက္တြန္းတက္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ထိုေျမထုခ်ပ္ႏွစ္ခု မ်က္ႏွာခ်င္းအပ္ရာ မ်က္ႏွာျပင္တေလ်ာက္ ပြတ္တိုက္ေနမႈေၾကာင့္ ငလ်င္အလြန္လႈပ္သည္။ ထိုအထဲ အင္းအားႀကီးေသာ ငလ်င္ႀကီးမ်ားလည္း ပါသည္။ ထိုထိစပ္ရာ မ်က္ႏွာျပင္ကလည္း အေရွ႕ဖက္သို႔ ငိုက္လ်က္တည္ေနေသာေၾကာင့္ ငလ်င္မ်ားသည္ အေရွ႕ဖက္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ေျမတြင္းခပ္နက္နက္၌ လႈပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤထိစပ္ဇံု၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းရွိသည့္ ငလ်င္မ်ားအား ပံု (၃)၌ သိသာရန္ ျပထားသည္။

အျပာေရာင္ႏွင့္ ျပထားေသာ ငလ်င္မ်ားသည္ အေရွ႕ဖက္စြန္းက်၍ ေျမတြင္းအလြန္နက္သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ကပင္ ေအာက္ဖက္ရွိေနသည့္ အိႏၵိယေျမထုခ်ပ္၏ အစြန္းအား ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုငလ်င္မ်ား၏ ေျမေပၚဗဟိုခ်က္ ေနရာမ်ားအား လိုက္ၾကည့္လွ်င္ ေျမာက္ဖက္ ခႏၱီးမွ ေတာင္ဖက္ ျပည္ၿမိဳ႕ေလာက္အထိ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတိုင္း ခပ္ေကြးေကြးေလး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အေနာက္ဖက္ ေတာင္တန္းမ်ားအပိုင္း၌ ေဇာက္တိမ္ငလ်င္မ်ား လႈပ္သည္။ ထိုေစာက္တိမ္ငလ်င္မ်ားသည္ ေအာက္ဖက္ရွိ ေျမထုခ်ပ္ႏွစ္ခု ထိစပ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မဆက္စပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္လည္း မကင္းေပ။ ေျမထုခ်ပ္ႀကီးႏွစ္ခုတို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တြန္းတိုက္ခဲ့ျခင္းက တြန္႔ေခါက္ေတာင္မ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ ထိုတြန္႔ေခါက္မႈမ်ား လြန္ကဲေသာအခါ ေက်ာက္လႊာထု အခ်င္းခ်င္း ျပတ္ေတာက္ေလ်ာထြက္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ထိုေက်ာက္လႊာမ်ားေအာက္ အထက္ေလ်ာထြက္မႈမ်ားက ငလ်င္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဇာက္တိမ္သည္။

ပံု (၃) အေနာက္ဖက္ ေတာင္တန္းမ်ားအပိုင္းႏွင့္ အလယ္ေျမနိမ့္ပိုင္းတို႔ ထိစပ္ဇံု၌ျဖစ္ေသာ ငလ်င္မ်ား။ ငလ်င္ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေဇာက္အနက္ႏွင့္ သ႐ုပ္ျပထားသည္။

ျပတ္ေရြ႕လႈပ္ရွားပံုႏွင့္ ျပင္အားသက္ေရာက္မႈ

ကနီငလ်င္သည္ ထိုထိစပ္ဇံု၌ျဖစ္ေသာ ငလ်င္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းတာရရွိေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေျမျပင္ေအာက္ ၂၂ ကီလိုမီတာခန္႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငလ်င္ေစာက္တိမ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခ်က္အရ ကနီငလ်င္သည္ ထိစပ္ဇံု၌ က်ေနေသာ္လည္း ေျမထုခ်ပ္ႏွစ္ခု ထိစပ္ရာ မ်က္ႏွာျပင္၌ျဖစ္သည့္ ငလ်င္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဗမာေျမထုခ်ပ္အတြင္း ေက်ာက္လႊာခ်ပ္မ်ား၌ျဖစ္ေသာ ငလ်င္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပံု (၄) သည္ ငလ်င္လိႈင္းဦး မွတ္တမ္းမ်ားအား သံုး၍ တြက္ခ်က္ျပေသာ ေျမတြင္းလႈပ္ရွားမႈ ပံုစံျဖစ္သည္။ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား နားလည္ႏိုင္သည္။ ပံုအရ အထက္ေအာက္ ေလ်ာက်သည့္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနက် ျပတ္ေရြ႕သေဘာကို ျပသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ေအာက္ တည့္တည့္က်သည္ေတာ့ မဟုတ္။ အေရွ႕ေျမာက္သို႔ ခပ္ေရႊေရႊက်သည္ဟု ေျပာရမည္။ ထိုျပတ္ေရြ႕ လႈပ္ပံုအတိုင္းဆိုရလွ်င္ ေမာင္းေထာင္၊ ကူေတာ၊ ဝင္းမနာ စေသာအရပ္မ်ားက ကနီထက္စာလွ်င္ ပို၍ျပင္းေသာ ငလ်င္အရွိန္ ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

ပံု (၄) ငလ်င္လိႈင္းဦးမ်ားမွတဆင့္ ျပေသာ ျပတ္ေရြ႕လႈပ္ရွားပံု။

ထိုျပတ္ေရြ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားသည့္ ဦးတည္ရာသည္ ငလ်င္အရွိန္အား မည္သည့္အရပ္က ပို၍ခံရႏိုင္သည္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ျပတ္ေရြ႕၏ ေရြ႕လ်ားပံုအား ခြဲျခားျပရလွ်င္ အထက္ေအာက္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ေလ်ာတက္ျခင္းႏွင့္ ေဘးတိုက္ေရြ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕သည္ ေဘးတိုက္ေရြ႕ေသာ ျပတ္ေရြ႕ ျဖစ္သည္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈကို ၾကည့္လွ်င္ ငလ်င္ေစာက္ အတိမ္အနက္၊ ငလ်င္၏ အရြယ္အစား ပမာဏ၊ ျပတ္ေရြ႕တည္ပံု၊ လႈပ္ရွားပံု၊ ငလ်င္ျဖစ္ရာအရပ္ႏွင့္ အကြာအေဝးတို႔အေပၚ မူတည္၍ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေလ့ ရွိသည္။ ေစာက္တိမ္ငလ်င္က ေျမတြင္းနက္၌ျဖစ္ေသာ ငလ်င္ထက္ ပို၍သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေနရာအရပ္၌ ငလ်င္ျပင္းအား မည္မွ်သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း အေနာက္ဖက္ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ထိုထိစပ္ဇံု၌ ေနၾကသူမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။ ငလ်င္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အတြက္ကေတာ့ ငလ်င္ပမာဏ ေဖၚျပခ်က္သာမက ငလ်င္ျပင္းအားမ်ားကိုပါ တိုင္းတာေဖၚျပေပးေစလိုသည့္ သေဘာရွိသည္။ စက္ႏွင့္တိုင္းေသာအခါ ငလ်င္ျပင္းအားကို ငလ်င္အရွိန္ျဖင့္ ျပသည္။ ငလ်င္ျဖစ္ရာ ေနရာအား ေဖၚျပႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုထက္ပိုေသာ ငလ်င္အခ်က္အလက္မ်ား ရႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း လက္ရွိ ငလ်င္တိုင္းစခန္းမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ အဆင့္ျမင့္ရန္ လိုသည္။