ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အမ်ားယံုၾကည္ဖြယ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ဟု ေကာ္မရွင္ေျပာ

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္း အမ်ားယုံၾကည္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ရက္ ညေနက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဖြ႔ဲဝင္ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ဦးျမင့္ႏုိင္က မည္မွ်ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသလဲဆုိသည္ကုိ ယခုေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလာဒ္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မႈကို သာဓကထား၍ ၾကည့္ၿပီး သိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ မည္သူမွ် ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ေစတာမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပဌာန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ျပင္ပခ်ီးက်ဴးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေထာက္ျပသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လုိမွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ကုိယ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘာသာသိတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဖြဲ႔လုံးသိတယ္၊ အားလုံး၊ အကုန္လုံး ဝီရိယ စုိက္ၿပီးလုပ္ခဲ့တယ္၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့တယ္" ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။                                                     ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိလည္း ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ ေဆာင္သင့္သည္ဆုိသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ရွိေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္UEC မွ ယခုေရြေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ မဲအဆႏၵစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြယ္ကူေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မဲ႐ုံတစ္႐ုံ၌ လူသုံးရာမွ သုံးေထာင္မဲေပးႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိလည္း  ေလ်ာ့ခ်ကာ ျပန္လည္ သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာင္ေရြေကာ္ပဲြတြင္ မဲေရတြက္ရာတြင္လည္း ယခုထက္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္လက္မွတ္မ်ားကုိလည္း အျခားဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အတူထားသင့္၊ မထားသင့္ႏွင့္ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေနရာတြင္လည္း ပုိ၍ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ သုံးသပ္သြားမည္ဟု ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ကုိ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေက္ာမရွင္ ေကာ္မရွင္နာ Arief Budiman က ၎အေန႔ျဖင့္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ထူးဆန္းစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ မဲ႐ံုတစ္ရုံ၌ လူသုံးေထာင္ခန္႔အထိ မဲေပးႏုိသည့္ အခ်က္က္ျဖစ္ေၾကာင္း မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။        

“ကြ်န္ေတာ္ ထူးထူးျခားျခား အံ့အားသင့္မိတာက ျမန္မာႏုိင္ငံက မဲ႐ုံတစ္႐ုံမွာ မဲေပးႏုိင္တဲ့လူက သုံေထာင္ခန္႔ရွိတယ္ သိရေတာ့ အရမ္းအ့ံအားသင့္ပါတယ္" ဟု Arief Budiman က ဆုိသည္။    

အေမရိကန္ႏုိင္ငံကလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။