ေအာက္တုိဘာလ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

.

ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္