လတ်တလော စစ်ရေးပဋိပက္ခများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

24 August 2019
လတ်တလော စစ်ရေးပဋိပက္ခများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ