အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ။          ။ အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)ဥကၠ႒ မိလယိုင္မြန္(ေခၚ)မိသန္းရွင္က ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ  ၆ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

မဂၤလာပါရွင္ -

ကၽြန္မက အမ်ိဳးသမီပါတီ(မြန္) ဥကၠ႒ မိလယိုင္မြန္(ေခၚ) မိသန္းရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားရပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ားရွင္ အခုလုိ အခ်ိန္ခါသမယမွာအမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)ကုိယ္စား စကားေျပာခြင့္ရသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)အတြက္ေရာ အမ်ိဳးသမီးထုအတြက္ပါ ေက်နပ္အားရမိ ပါေၾကာင္း ပဏာမေျပာၾကားလုိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)ကုိ ၈-၁၀-၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ တည္ေထာင္ၿပီးၿပီးခ်င္းျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ အရွိန္ဟုန္ျမင့္ျမင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေလးစားရပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ားရွင္

ကမၻာ့လူဦးေရတြင္ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါ ထက္၀က္ေက်ာ္ေသာ လူဦးေရတုိ႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမရရွိၾကေသာ္လည္း မိသားစုတုိင္း/ႏုိင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူထမ္းရြက္ၾကသည္။

လိင္ႏွင့္ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈအရ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္အားနည္းမႈေၾကာင့္ အႏုိင္က်င့္ခံရမႈမ်ားကုိ အၿမဲတေစခံစားၾကရသည္။တန္းတူေရးအရလည္း အႏၱရာယ္ပုိမုိခံစားရလြယ္သည့္ အုပ္စုျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ဒဏ္ကုိ အခံစားရဆုံးေသာအုပ္စုလည္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မိခင္ႏွင့္တူေသာ ေမတၱာမ်ားအျပည့္အ၀ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏က႑သည္ ႏုိင္ငံခပ္မ်ားမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အေရးေပးခံရျခင္း အားနည္းလ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးမ်ား လက္လႊတ္ဆုံး႐ံႈးလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔အတြက္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးတြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးထုႀကီးသည္ ခဲြျခား မႈတစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးရရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ပုခက္လဲႊေသာ မိခင္မ်ား၏လက္သည္ ကမၻာကို အုပ္စိုးႏိုင္သည့္အတြက္ အေျခခံအျဖစ္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး ရရွိေရးသည္ မလဲြမေသြ လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ဘ၀၊ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏က႑ ျမွင့္တင္ရန္၊ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိတုိ႔အစြမ္းအစမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ကမၻာႀကီးျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင့္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ ကမၻာႀကီးကုိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒသေဘာထား

အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)၏ ႏုိင္ငံေရး မူ၀ါဒသေဘာထားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ရပုိင္ခြင့္ကုိ လူသားတစ္ဦး၏ ရပုိင္ခြင့္အတုိင္း အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္။

(ခ) မတူကြဲျပားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအၾကား အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ တန္းတူရည္တူ ရပိုင္ခြင့္အတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္။

(ဂ) ကမၻာ့ေပၚရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီမ်ားအၾကား ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္။

(ဃ) ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး သာယာ ၀ေျပာေသာလူ႕ေဘာင္ႀကီး တည္ေဆာက္ရန္။

ေလးစားရပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ား ရွင္-

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္၀က္စီရွိၾကပါသည္။ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္သည့္ေနရာမွာျဖစ္ေစသည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊လူမ်ိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးပါ ပါ၀င္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္သည့္ေနရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳသမီးပါေရြးခ်ယ္မွသာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးျဖစ္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ မွ်မွ်တတပါ၀င္ေအာင္မဲထည့္ေပးၾကပါလုိ့ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါတယ္ရွင္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)မွ ေပးပုိ႔ေသာ သီခ်င္းစာသား အဓိပၸာယ္

(တို႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အရည္အခ်င္းရွိတယ္။ ဖေယာင္းအလင္းေရာင္

လုိ ထြန္းလင္းေတာက္ေျပာင္တယ္။ ေရာင္ျခည္လည္းသန္းလာၿပီး ေလာက

ကို အလင္းေရာင္လည္းေပးမယ္။ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။

တုိ႔ႀကိဳးစားရမယ္ေဟ့။ တုိ႔လည္းႀကိဳးစားမယ္။ ဖေယာင္းတုိင္

အလင္းေရာင္လုိ တုိ႔သြားမည့္ခရီး အလင္းေရာင္ေပးသြားမည္။)၇

အမ်ိဴးသမီးပါတီ(မြန္)

 ၁။  ပါတီအမည္  -  အမ်ိဴးသမီးပါတီ(မြန္)
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Women Party (Mon)
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂၄.၁၀.၂၀၁၄
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ေဒၚႏြယ္နီစိုးပါ(၁၅) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ေဒၚမိသန္းရွင္၊ ေဒၚနီနီလြင္
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၂၈.၅.၂၀၁၅
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၆.၆.၂၀၁၅
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၁၅.၇.၂၀၁၅
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၉၆)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၁၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၄၂၅၂၈၃၅၂၇ (ေဒၚမိသန္းရွင္)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload