ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ။         ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ အေထြေထြအတြင္ေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္က ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား လုပ္ငန္စဥ္စသည္ တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ၾကည္ေလးစားရပါေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ ရဟန္းရွင္လူ တိုင္းရင္းသားမိဘ ျပည္သူအေပါင္းတို႔ကို ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းေကာင္းက်ိဳးလိုအင္ ဆႏၵမ်ားႏွင့့္ ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ'' ၀င္မ်ားအားလံုးကေန ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ" ''PPMFW" ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပါတီဟာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကအင္အားစု ႀကီးျဖစ္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ဟန္ခ်က္ညီညီပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္လုပ္လက္စားအေျခခံလူတန္းစားျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနတဲ့ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေတြ အမွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္ေအာင္နဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ တန္းတူရင္ေပါင္တန္းႏုိင္တဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ေသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ'' ရဲ႕အဓိက ဦးစားေပး ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒသေဘာတရားမ်ား ကိုတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ျပည္သူဗဟိုျပဳတဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းလာေစေရး၊

(၂) မွန္ကန္မွ်တေသာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

(၃) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အတူ ညီညြတ္မွ်တေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး။

ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းေသာ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳတဲ့ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

စနစ္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရာႏႈန္းျပည့္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္ရပါမယ္။

တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာမ်ားမွာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔သာ အစားထိုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေတာ့ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားတဲ့ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕အခန္းက႑ကိုလည္း ပါ၀င္ေစရပါမယ္။

တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးမွာလည္း တည္ဆဲဥပေဒေတြကိုပဲ အတင္းစိုးမိုးေန႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး၊ တရားမွ်တတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္တဲ့ ဥပေဒအသစ္မ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ ျပင္ ဆင္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔မမွ်တ မလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒခ်ုပ္ကိုင္မွုေတြကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအဂတိကင္းရွင္းဖို႔အေရးႀကီးသလို ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမွ ကင္းလြတ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးမ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။ ဥပေဒအရ မည္သူ႔ကိုမဆို တရားစြဲဆိိုပိုင္ခြင့္ရွိရပါမယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆိုဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခံေခ်ပႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူညီမွ်စြာခံစားႏုိင္ၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္းၿပီး ဥပေဒမ်ားရဲ႕စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း ျပည္သူအားလံုး ေလးစားလိုက္နာတတ္ေစရန္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အသိပညာေပးမွုမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္သြား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာေပၚထြန္းေစၿပီး ျပည္သူပါ၀င္မႈနဲ႕အတူ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နယ္ပယ္ဟာလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ေရးနဲ႕အတူတြဲလ်က္ ပါလာခဲ့တဲ့ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာလည္း ဒီကေန႔အထိ အေမြဆိုးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကေနစၿပီး ယေန႔တိုင္ေအာင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ားရဲ႕တင္းမာတဲ့သေဘာထားေတြဟာဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးတဲ့အေျခအေနကိုေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြကို သေဘာထားႀကီးမႈအျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြ၊ မတည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့အခါ အားမျဖစ္ေစေတာ့ဘဲ ေဘးျဖစ္ေနတာ ဒီကေန႔ ျပည္သူအားလံုး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ မွ်တျခင္းဆိုတာရွိမွ ညီၫြတ္ျခင္းနဲ႔ ယံုၾကည္မႈဆိုတာ တည္ေဆာက္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေျချပဳရာ ျပည္နယ္မ်ားနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုးမွာ အခြင့္အေရးတန္းတူျဖစ္ေစဖို႔ တာ၀န္သိတတ္မႈ တာ၀န္ယူတတ္မႈေတြ တူညီေနၾကဖို႔လိုပါတယ္။

လူမ်ိဳး ေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္မႈဆီကေနတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴပ်ိဳးေထာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး က်င္းပႏုိင္ဖို႔ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနတစ္ဆင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ သေဘာတူညီမႈမ်ားနဲ႔အတူ ညီညြတ္မွ်တေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔''ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ''ရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့ ပန္းတိုင္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

PPMFW  ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ားအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈေသာ လြတ္လပ္၍တက္ႀကြေသာ ဘက္မလိုက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့နုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားျခင္းႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေနနဲ႔

- စက္မႈလယ္ယာစနစ္ကို အေျခခိုင္မာေစၿပီး စက္မႈႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းတည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္တယ္။

- အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္သြားရပါမယ္။

- လြတ္လပ္တဲ့ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေျခခံမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚသြားပါမယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ယွဥ္ၿပိဳင္ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

- ႏိုင္ငံ့သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲရာတြင္လည္းအနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ပါ ေရရွည္ေၿမာ္ျမင္ၿပီး သယံဇာတဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟဟစနစ္မထိခိုက္ေစရန္အတြက္လည္းအလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူ႔သယံဇာတဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႔စည္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္သြား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီကေန႔ စီးပြားေရးအေျခေနကို သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မွတစ္ပါး အျခားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔အလြန္ပဲအားနည္းေနေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ သယံဇာတထုတ္ယူ သုံးစြဲျခင္းအေပၚမွာပဲ အလြန္အကြ်ံမွီခိုေနတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ မ်ားစြာစိတ္ပူစရာရွိေနပါတယ္။ သယံဇာတဆိုတာ အၿမဲမရႏုိင္ပါဘူး။ ပေဒသာပင္မဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာမွာၾကည့္ရင္ သယံဇာတကိုအမွီျပဳၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ေတြ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ၾကတာ အထင္အရွားရွိပါတယ္။ ဒါကို သယံဇာတက်ိန္စာသင့္တယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံကိုမွန္ကန္တဲ့စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုရင္SME, SMI အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလုိအပ္တဲ့အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ဥပေဒဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ဖို႔ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈရရွိေအာင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရမွာဟာ အစိုးရမ်ားရဲ႕တာ၀န္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေဈးကြက္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မခံရေစရန္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားနည္းပညာႏွင့္ အရည္ေသြးျမင့္မားေရး ျပည္ပေဈးကြက္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

PPMFW ပါတီရဲ႕ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား အေနနဲ႔ လက္ရွိအလြတ္က်က္မွတ္ေျဖဆုိျခင္းစနစ္ကို ပေပ်ာက္ေစၿပီး အမွန္တကယ္ နားလည္တတ္ေျမာက္ေစေရး ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚႀကံဆႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ျမင့္မားတဲ့ပညာေရးမ်ိဳး ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာမူလတန္းကို မသင္မေနရပညာေရး၊ အထက္တန္းအဆင့္အထိကို အခမ့ဲ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနယ္ပယ္မွာလည္း အကန္႔အသတ္မူေဘာင္မ်ားေျဖေလွ်ာ့ၿပီး လြတ္လပ္စြာသင္ၾကားႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အလယ္တန္း အဆင့္ထိ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ/ဆရာမမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာေပၚေပါက္ေစပါမယ္။ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲၿပီး ပညာေရးအသုံးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျပည့္စုံေရး၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ႏုိင္ငံတကာသို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား ပိုမုိေစလႊတ္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာရွင္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းမွာပဲ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံသားေခတ္ပညာတတ္ မ်ားအား ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ၍ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္လံုေလာက္စြာ ျမွင့္တင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အခမဲ့ေဆးကုသႏုိင္ခြင့္ ရွိေစရပါမယ္။ သြားလာေရးခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားပါမက်န္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အစီစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားပိုမိုေမြးထုတ္၍ အရည္အေသြးႏွင့္ စိတ္ေစတနာျမင့္မားေရးကို ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး နယ္ပယ္မွာ ကုသေရးအျပင္ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးေရး အစီအမံမ်ားလည္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံးရဲ႕ကုိယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမွန္သမွ်ကို အာမခံေပးႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေျချပဳရာ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးမွာ လမ္း၊တံတား၊ ေဆးရုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ စက္မႈဇုန္စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္သလို က်န္းမာေရး၊ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္ပံ့မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရပါမယ္။ တိုင္းရင္းသားရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ စာေပအႏုပညာမ်ားကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ား အေျခခံ လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာမွ တုိင္းျပည္ခ်မ္းသာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္အဆိုပါအေျခခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အစီမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ လယ္သမားမ်ားရဲ႕လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အာမခံေပးရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေျမယာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈအေျခအေနကို ပေပ်ာက္ေစ၍ လယ္လုပ္သူတိုင္း လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုးမွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံရဲ႕အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ တန္းတူျဖစ္ေစဖို႔ အစိုးရပိုင္းကေန ပံ့ပိုးမႈမ်ားဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီအခြင့္အေရးႏွင့္အကာကြယ္မ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးႀကီးလွတဲ့ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားရဲ႕ လူမႈဘ၀ျပည့္စံုေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား အနာဂတ္အတြက္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူခ်စ္ေသာႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူအတြက္ သစၥာရွိတဲ့ျပည္သူ႔သားေကာင္းတပ္မေတာ္အျဖစ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအားလံုးတစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္းျဖစ္ဖို႔ဆိုတာဟာ  ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕အသက္၀ိညာဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း အစိုးရ၀န္ထမ္းဆိုတာထက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အျဖစ္ ခံယူသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒမ်ားစြဲကိုင္ၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ေစာ္ကားတိုက္ခုိက္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ၀ံသာႏုရကိဿၡတတရားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ဆိုတာ ႏုိင္ငံသားအားလုံးရဲ႕သမုိင္းေပး တာ၀န္ႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရနဲ႔ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ လက္ေတြ႔ က်က်ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာမွာ အေျဖကေတာ့ ႏုိင္ငံသား အားလုံးမိမိႏုိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံ့အေရးအရာေတြမွာ အခုထက္ပိုၿပီး ေလးေလးနက္နက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႀကဖို႔ တာ၀န္ယူတတ္လာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခု က်င္းပမယ့္ ၂၀၁၅ ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ စစ္မွန္တဲ့ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ ပါတီစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဥာဏ္ပညာျမင့္မားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵဒရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕အနာဂတ္ကိုပံုေဖာ္ေပးမယ့္အခြင့္အေရးႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူကုိအလုပ္အေကြ်းျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ သိႏၷိ႒ာန္နဲ႔အတူေပါက္ဖြားလာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ "ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားအလုပ္သမား ျပည္သူ႔ပါတီ''  PPMFW ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးၾကပါလို႔ ေမတဿၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့-

''လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းဖို႔

မတရားမႈေတြ ကာကြယ္ဖို႔၊

နစ္နာမႈေတြ ကူညီဖို႔၊

ျပည္သူ႔အနာဂတ္ေတြ သာယာျပည့္စံုဖို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီကို ေထာက္ခံစို႔'' ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၿပီး အနာဂတ္ဘ၀

မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား

အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီမွ ဆႏၵျပဳအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူ လယ္သမား အလုပ္သမား ျပည္သူ႔ပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားအလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  People`s Party of Myanmar Farmers And Workers
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂၄.၇.၂၀၁၄
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  (၂၂)ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္၊ ဦးကိုကိုလြင္
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၂၂.၈.၂၀၁၄
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၄.၁၀.၂၀၁၄
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၉.၁၂.၂၀၁၄
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၇၉)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၂)၊ တေကာင္းဘုရားလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၄၂၂၅၂၉၀၆၉ (ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္) ၀၉-၄၉၇၆၄၅၇၃(ဦးကိုကိုလြင္)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload