ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ။         ။ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႕ကို စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားရပါေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား -

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔အားလံုး မဂၤလာပါလို႔ ႐ိုေသစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ဆက္သအပ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒  ဦးငိုင္ဆာ့ခ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒ သေဘာထားေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ဟာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ လက္ေအာက္မက်ေရာက္မီကကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးၿပီး မိမိတို႔နယ္ေျမေဒသကို လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ကိုက်ေရာက္တဲ့အခါမွာ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသဥပေဒ (The Chin Hill Regulations -1896) ျပ႒ာန္း၍ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္အရ ေတာင္တန္းေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းစတဲ့တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔အတူ လြတ္လပ္ေရးယူသင့္မယူသင့္ ကိစၥေပၚေပါက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ၿပီးျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ (၁၂-၂-၁၉၄၇)ရက္ေန႔မွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။

ယေန႔ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံလို႔ေခၚတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ဗမာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ကေန ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္း၀င္ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တ့ဲ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား တို႔ဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ မ်ားျဖစ္တဲ့အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တည္တံ့ခုိင္ ၿမဲေရးအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိတဲ့လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းၾကတဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါအႏွစ္သာရမ်ားကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒမွာလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာလည္ေကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လည္ေကာင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း မရွိေသး တာေတြ႕ရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တဲ့တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ၾကတဲ့ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိျခင္း၊တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔အား လြမ္းမုိးအႏုိင္ယူမႈမွ ကာကြယ္ထားတဲ့အာမခံခ်က္မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ (၆၇) ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပိုမုိခိုင္ၿမဲေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူညီမွ်မႈ ရွိတဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလုံး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးဟာ မရွိမျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္မတည္ ေဆာက္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုမ်ားလက္ ၀ယ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရရွိေသးသေရြ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိနုိင္ဆိုတ့ဲ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို သမုိင္းသင္ခန္းစာရရွိခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးကို မူ၀ါဒအျဖစ္ခ်မွတ္လ်က္ ပါတီကို ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာသာမက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အႏွံအျပားမွာ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ ၾကတဲ့အတြက္ ခ်င္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ခ်င္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ၊ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ရရွိႏုိင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု၀င္အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အတူ ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔ ရဲရင့္သတၱိရွိဖုိ႔လုိအပ္တဲ့အတြက္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပါတီအလံသုံးပုံတစ္ပုံ ကိုအနီေရာင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ရိုးသားျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ျခင္း လုိအပ္တဲ့အတြက္ ပါတီရဲ႕အလံသံုးပံုႏွစ္ပံုကို အျပာေရာင္၊ သေဘာထားေျဖာင့္မွန္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္းလိုအပ္တဲ့အတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တစ္ရပ္လုံး တစ္လုံးတစ္၀ျဖစ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ ၾကယ္ျဖဴတစ္လုံးနဲ႔ ပါတီရဲ႕အလံကို ေဖာ္ေဆာင္ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပါတီရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္ကို ပါတီရဲ႕အလံေနာက္ခံအေရာင္ေပၚမွာအနီေရာင္ေတာင္ဇလပ္ပန္းသုံးပြင့္နဲ႔ ေအာက္ခ်င္းငွက္အဖုိအမႏွစ္ေကာင္ ယွဥ္တြဲကာ ေရွ႕သို႔မ်က္ႏွာမူလ်က္ ထိပ္မွာ ( Chin League For Democracy Party)လုိ႔ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာက္ေျခမွာ ပါတီထူေထာင္တဲ့ခုႏွစ္ ၂၀၁၄လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့တံဆိပ္ရဲ႕ေအာက္ခံအေရာင္ဟာပါတီရဲ႕အလံအေရာင္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေတာင္ဇလပ္ပန္းသုံးပြင့္ဟာ ခ်င္း ေတာင္တန္းမွာ ရွင္သန္ပြင့္လန္းတဲ့ပန္းကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ေတာင္ဇလပ္ပန္းသုံးပြင့္ကေတာ့ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ေအာက္ခ်င္းငွက္ေမာင္ႏွံက ခ်င္းအမ်ိဳးသားတို႔ရဲ႕သစၥာတရားကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး က်ား၊ မ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ တန္းတူရည္တူယွဥ္တြဲလ်က္ ခ်င္းအမ်ုိးသားေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ သစၥာရွိရွိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ရွင္းျပလုိပါတယ္။

(၁) စစ္မွန္တဲ့ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔အတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူညီမွ်မႈရွိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ေရး။

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ရရွိရုံနဲ႔မလုံေလာက္ေသးပါဘူး။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ႔ပင္လံုကတိက၀တ္မ်ားအရ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းစတဲ့လူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူညီမွ်တ့ဲ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္မွသာလွ်င္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးအားလုံးအေနနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမွာတန္းတူတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိၾကမွာျဖစ္ ပါတယ္။ တန္းတူညီမွ်ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဗမာလူမ်ိဳးဟာလည္း တိုင္း(၇)တိုင္းအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရမည့္အစား ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ဖို႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကားမွာလည္း မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးက မ်ိဳးႏြယ္စု ငယ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးအသားစီးရယူမႈမရွိေစဖို႔ တန္းတူ ညီမွ်မႈကိုအဓိကေဖာ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရာမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို မလဲြမေသြထည့္သြင္းဖို႔လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိထည့္သြင္းေရးဆြဲႏုိင္ဖို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးဥပေဒပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႔လမ္းေဖာက္ေပးမည္၊ တံတားေဆာက္ေပးမည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးမည္ဆိုတ့ဲကတိက၀တ္မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးျခင္းထက္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး ကိုဦးစားေပးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္းအလုပ္ဟာ အစုိးရရဲ႕မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္အစိုးရတက္တက္ မလြဲမေသြလုပ္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

(၂) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးႏွင့္တူ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကို လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္ရရွိေရး။

အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မက်ေရာက္မီ ကိုယ့္ၾကမၼာကို ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ရွိတဲ့ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ဟာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က်ေရာက္တဲ့အခါ ေဒသခံ၊ နယ္ခံအႀကီးအကဲမ်ားခန္႔အပ္ၿပီး ေဒသဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။(၁၂-၂-၁၉၄၇) ရက္ေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ပါ၀င္လာတဲ့အခါ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသကို ျပည္နယ္မေပးဘဲ ခ်င္း၀ိေသသတုိင္းအဆင့္ကို သာေပးအပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ခ်င္းလူမ်ိဳး တို႔နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆံုးရံွုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုလက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္းတီးခြင့္ကို ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကႀကိဳးပမ္းၾကရာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိပါက တံတားေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးတို႔ကို လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိတုိ႔ ကိုယ္တုိင္စိတ္ႀကိဳက္စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ျပည္ထာင္စုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ေရွးရွု၍ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးတို႔တြင္ တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းစစ္ဟာ(၆၇)ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကို ဆန္းစစ္လွ်င္ လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္တဲ့ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား က လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္တယ္လို႔ ခံစားၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္(ဖက္ဒရယ္စနစ္)မဟုတ္ဘဲ ဖြဲ႔စည္း ျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔ေရးဆဲြကာ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ခ်င္းလူမ်ိဳးအပါ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆံုးရံွုးခဲ့ရံုမက စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမွာလည္း တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိတာ ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအႀကီးဆံုးေဒသျဖစ္ေနတာဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ တစ္ေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူညီမွ်တဲ့တစ္ေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္က လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ရပိုင္ခြင္မ်ားကို ခ်င္းလူမ်ိဳးအားလံုး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအျပည့္ အ၀ခံစားရရွိႏုိင္ေရး။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီေဒါ(CEDAW) နဲ႔ စီအာရ္စီ(CRC) စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ ကင္းေ၀းေရး၊က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေရးအတြက္အာမခံခ်က္ရရွိေရးဟာ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို CRC ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္သလို ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း တိုးျမွင့္ၿပီးရဲအေရးပိုင္မႈ

အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္အေပၚ က်ဳးလြန္တဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဓမၼျပဳက်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ဟန္႔တားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ အနည္းဆံုးျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တျခား လူစုဖဲြ႔ၿပီး ရမ္းကားမႈတုိးပြားလာျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအဓမၼျပဳက်င့္မႈတိုးပြားလာျခင္းကို ဟန္႔တားဖို႔အတြက္ သက္ဆုိင္တဲ့ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး ထိေရာက္ဟန္႔တား တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အထက္ပါ

အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်င္းလူမ်ိဳးအပါ၀င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးက အျပည့္အ၀ခံစားႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

(၅) တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားနဲ႔ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ရရွိေရး။

၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရ လည္းေကာင္း၊  ၁၉၇၄ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရလည္ေကာင္း ၊ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့အ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားဟာ ဥပေဒအရ လံုေလာက္တဲ့အကာအကြယ္မရွိခဲ့ပါ။

(၆) ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပ၌ ျပန္႔က်ဲေနထုိင္ၾကတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႔ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျပည့္အ၀ရရွိႏုိင္ေရး။

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာသာမက ျပည္နယ္ျပင္ပျဖစ္တဲ့ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ ပ်ံ႕နွံ႔ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား မွာလည္း ကမၻာ့အႏွံ႔ျပန္႔က်ဲေနထိုင္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ခ်င္းပါတီႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျပည့္အ၀ရရွိနုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးက႑အသီးသီးမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ေနထုိင္တဲ့ ေနရာေဒသမွာရွိတဲ့ႏုိင္ငံ သားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးတန္းတူညီတူရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူနည္းစုျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊမ္းမိုျခယ္လွယ္ျခင္းမခံရေစရန္ လံု ေလာက္တဲ့အကာအကြယ္ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ညိွနႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ညွိႏိႈင္းပါက ခ်င္းလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ားရရွိေရးနဲ႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမရွိဖို႔  ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ၊ နစ္နာမႈအတြက္ ကုစားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရးတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုး တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး။

ႀကီးမားတဲ့ရည္မွန္းခ်က္၊ ႀကီးမားတဲ့လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ညီၫြတ္မႈအားနဲ႔သာ ရယူႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ့လူဦးေရဟာ (၄) သိန္းေက်ာ္မွ်သာရွိပါတယ္။ ျပည္နယ္ျပင္ပလူဦးေရေပါင္းလွ်င္ပင္ လူဦးေရတစ္သန္းမျပည့္တဲ့အေျခေနမွာ ကြဲျပားမႈကိုျဖစ္ေစတဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ခ်င္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးစည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥတစ္ခုစီတုိင္းမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးတုိ႔ဟာ အျမင္ခ်င္း၊ ခံယူခ်က္ျခင္းတူညီၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္းကြဲျပားျခားနားတဲ့အေတြးအျမင္ ယံုၾကည္ခ်က္တုိ႔ကိုစုစည္းၿပီး အျပန္အလွန္ ညိွႏိႈင္းလ်က္ နားလည္မႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ကိစၥရပ္တုိင္းမွာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုးတစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္ေရးဟာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥ မဟုတ္တဲ့အတြက္ သာမန္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရဲ႕ေထာက္ခံ သေဘာတူညီမႈ၊ အထူး အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္သို႔မဟုတ္ ေလးပံုသံုးပံုေက်ာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ စည္းလံုညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ခ်င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရးႀကံဳလာပါက ခ်င္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအေနနဲ႔ တစ္လံုးတစ္၀ ျဖစ္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ပါတီတစ္ခု၊ အဖြဲ႕စည္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုတို႔ရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကိုမိမိတို႔ပါတီအဖြဲ႕ အစည္းထက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားသားတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးဖို႔ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က အေလးအနက္ခံယူထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခ်င္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔  ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို လက္ေျမွာက္အ႐ံႈးေပးမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဒီရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစည္းလံုးညြတ္ေရးကို အစဥ္ေရွးရွုၿပီး ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္တူညီတဲ့ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္တဲ့အျခားႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္တကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Arakan National Party
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၁.၄.၂၀၁၄
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ဦးငိုင္ေဆာ့ခ္ ပါ ၂၀ ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးငိုင္ေဆာ့ခ္၊ ဆလိုင္း၀ုမ္ဇေျပာင္
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၆.၆.၂၀၁၄
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၆.၆.၂၀၁၄
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၁၅.၇.၂၀၁၄
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၇၅)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၁၀၉၇) ၊ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ၊ (၄၅)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၅၁၆၀၇၈၄၊၀၉၈၆၁၈၉၆(ဦးငိုင္ေဆာ့ခ္)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload