မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ နို႔တိုက္ေကြၽးေရးအစီအစဥ္ စတင္

.

မႏၱေလး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ။            ။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညြန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ုိးသမီးေကာ္မတီ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏို႔တိုက္ေကြ်းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏို႔တိုက္ေကြ်းျခင္း အစီအစဥ္အား (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁၂)ရက္၊ နံနက္ (၉)နာရီက မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 ယခုစာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမက (၂၉) ႏွင့္ အမက (၄၀)၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေစ်းခ်ဳိ အမက ႏွင့္ လက္သမား အမက စသည့္ ေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္းတြင္ ေအာက္တို ဘာ(၁၂)ရက္မွ စတင္၍ ႏို႔တိုက္ေကြ်းလ်က္ရွိၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၉)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္း (၃၁)ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ (၆၀၀၀)ေက်ာ္ကို တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ ႏြားနို႔မ်ား တိုက္ေကြၽးလွ်က္ရွိသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္နို႔တိုက္ေကြၽးေရးအစီအစဥ္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကၿပီး ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈေၾကာင့္  တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို သာမက လူ႕ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံးကိုပါအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အျပင္  အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား၌ နို႔တိုက္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာႀကံ့ခိုင္လာၿပီး က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္းေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရ နို႔တိုက္ေကြၽး မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကိုေက်ာင္းသို႔ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ ေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတက္မွန္ကန္ၿပီး ဉာဏ္ရည္မ်ားလည္း တိုးတက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္မွသည္ ဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ႏြားနို႔ကို ေသာက္သုံးသင့္တယ္ဆိုတာကို အားလုံး အသိျဖစ္ပါတယ္။ သိရွိတဲ့အတိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံတစ္မ်ိဳးသားလုံး   ေန႕စဥ္ႏြားနို႔ပုံမွန္ ေသာက္သုံးလာျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း နို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာနိုင္ျခင္း၊ နို႔ႏွင့္ နို႔ထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း တိုးတက္ လာျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိနိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္းရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ အတြက္ေၾကာင့္ အခုလို ႏို႕တိုက္ေကြ်းတာျဖစ္ပါတယ္ '' ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ုိးသမီးေကာ္မတီ နာယက ေဒါက္တာ ယုယုေမက ေျပာသည္။

 အနာဂတ္၏ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ နို႔တိုက္ေကြၽးေရး အစီအစဥ္သည္ တစ္မ်ိဳးသားလုံး က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေရးဦးတည္ခ်က္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုသာမက လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံးကိုပါ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ႏို႕တိုက္ေကြ်းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 '' ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကို နို႔တိုက္ေကြၽးခဲ့တာပါ။ ယခုစာသင္ႏွစ္၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္ မ ႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၉)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း (၃၁) ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ႏြားႏို႕တိုက္ေကြ်းမွာပါ '' ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

 အဆိုပါ ႏို႔တိုက္ေကြ်းေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လာမည္ႏွစ္၌ ႏို႕တိုက္ေကြ်းမည့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရကို တိိုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။