ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့လာေသာကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းနီ

.

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ  မူႀကဳိကေလးငယ္တစ္ဦး(ဓာတ္ပံု - ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now)

အတိတ္ျဖစ္ရပ္ဆိုးကိုသင္ခန္းစာယူၿပီးေအးအတူပူအမွ် ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္း ႀကဳိးစားေနၾကသည္

 

(ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညွင္း) — ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားဝန္းရံထားသည့္မုိးညွင္းၿမိဳ႕ေလးမွာၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတေျဖာက္ေျဖာက္ရြာေနေသာမိုးစက္မ်ားေအာက္တြင္ ေအးခ်မ္း၊ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။

ဤၿမိဳ႕ေလးတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းနီတို႔၏ပဋိပကၡကို ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသူတစ္ဦးမွာအသက္ ၅ဝ ေက်ာ္အရြယ္ ဦးသန္းေမာင္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) စတင္ ဖဲြ႔စည္းသည့္ ၁၉၆၁  ေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္အတြင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတို႔ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နားလည္မႈလဲြမွားျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားအခ်င္းခ်င္းၾကားပဋိပကၡျဖစ္ၾကစဥ္ ေသဆံုးသြားသူမ်ားထဲတြင္ဦးသန္းေမာင္၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးပါဝင္သည္။

“အစ္ကိုအရင္းတစ္ေယာက္လံုးဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ေနာက္ထပ္ဘယ္သူ႔ကိုမွထပ္မျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး၊မျဖစ္ေအာင္လည္းဝိုင္းတားရမွာပဲ”ဟုတုိင္းလုိင္ ေခၚ ရွမ္းနီတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္းေမာင္ကေၾကကဲြစြာေျပာသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွးေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ ကခ်င္ ႏွင့္ တိုင္းလုိင္တို႔ၾကားမသင့္မျမတ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း၊ အရပ္သားတို႔ၾကားအခ်င္းမ်ားရန္ပြားမႈကိုအားေပးႏိုင္သည့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတခ်ဳိ႕ ရိွေနျခင္းမွာဤေဒသအတြက္ သတင္းဆိုး ျဖစ္သည္။

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕  မူႀကဳိေက်ာင္းတစ္ခုမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာမမ်ား(ဓာတ္ပံု - ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now)

သတင္းေကာင္းမွာအတိတ္ျဖစ္ရပ္ဆိုးကိုသင္ခန္းစာယူၿပီးအခ်င္းခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆက္လက္ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ား၊  အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပူူးေပါင္း ႀကိဳးစားေနၾကသည္ ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႔

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုငါးခုမွာတုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ)၊ တုိင္းလံု၊ တုိင္းေလ၊ တုိင္းဆာ၊ တုိင္းခမ္းတီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တုိင္းလုိင္ကိုရွမ္းနီ၊ ရွမ္းကေလးဟုလည္းေခၚဆိုၾကၿပီးဗမာႏွင့္ အသြင္တူေသာေၾကာင့္ ရွမ္းဗမာဟုလည္းေခၚဆုိေၾကာင္းသိရသည္။ ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညွင္း၊မုိးေကာင္းစသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းလိုင္  ၅ သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္းတုိင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ကခန္႔မွန္းထားသည္။

မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ျမင္ကြင္းတစ္ခု(ဓာတ္ပံု - ေကဇြန္ေႏြး/Myanmar Now)

KIA ၏ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကိုေဒသတြင္းကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားနည္းတူရွမ္းနီတို႔လည္းရင္ဆုိင္ၾကရသည္။နာတာရွည္ေရာဂါတစ္ခုခံစားရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည့္ ရွမ္းနီတို႔ကျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ျခင္းျဖင့္   အခြင့္အေရးကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။

မုိးညွင္းခရုိင္ နမ့္မြန္းၿမိဳ႕မွ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးၾကည္ေအာင္က၎တို႔၏ အဖဲြ႔သည္ ရပ္ရြာႏွင့္ျပည္သူကုိကာကြယ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္ရန္ဦးတည္ခ်က္ မရိွေၾကာင္းMyanmar Now ကိုရွင္းျပသည္။

ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ ရွမ္းနီအမ်ားအျပားကKIA ၏အခြန္ေကာက္၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းသည္ရွမ္းနီတို႔အတြက္  ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသည္ဟုေျပာသည္။

KIA ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဗို္လ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကထိုေဝဖန္ခ်က္မ်ားကိုကာကြယ္ ေျပာဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာကခ်င္ျပည္နယ္ကတုိင္းရင္းသားအကုန္အလံုးအတြက္ပါ။ကခ်င္တစ္မ်ဳိးတည္းအတြက္မဟုတ္ပါဘူး”ဟုဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကေျပာသည္။

ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ရျခင္းကိုလက္ခံေသာ္လည္းတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးမႈ မပ်က္ေရးအတြက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟုသူကဆက္ေျပာသည္။

KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၉၄ မွ  ၂ဝ၁၁ အထိအပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ၾကသည္။ ၁၇ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာေသာတိုက္ခုိက္မႈမ်ားထဲတြင္ ရွမ္းနီအမ်ားစုပါဝင္သည့္ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ KIA တုိ႔အၾကားျဖစ္ပြားသည့္  ၁ဝ ႀကိမ္ထက္မနည္းေသာတုိက္ပဲြမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

ယမန္ႏွစ္ကဝိုင္းေမာ္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္ တုိက္ပြဲတစ္ခုတြင္လည္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကတပ္မေတာ္ဘက္မွ ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္းဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကခန္႔မွန္းသည္။

KIA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းနီအရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားေတြ႔ဆံုတုိင္း ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႔ႏွင့္ KIA တို႔ထိပ္တုိက္မေတြ႔ေစေရးကိုအသားေပးေဆြးေႏြးေျပာဆုိသည္ဟုသိရသည္။

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္ၿပီး ၇ ႏွစ္အတြင္းတုိက္ပြဲႀကီးငယ္ေပါင္း ၃,ဝဝဝ နီးပါးျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု KIA  က    ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ဇူလိုင္လဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခုိက္ၾကၿပီးေနာက္ပိုင္းတုိက္ပြဲသတင္း ၿငိမ္သက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္းစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္မူအရပ္သားတစ္သိန္းဝန္းက်င္ ေသာင္တင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းကေတြ႔ရေသာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္း(ဓာတ္ပံု - ေကဇြန္ေႏြး/Myanmar Now)

တင္းမာမႈကိုေလွ်ာ့ခ်လာ

ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔မည္သုိ႔ မည္ပံုအတူတကြ ယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းရွင္းျပႏိုင္သူတစ္ဦးမွာယခင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူေဒၚခင္ၿပံဳးရည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း၊ အမ်ဳိးသားခ်င္းေဆြမ်ဳိးမေတာ္၊ သိကြ်မ္းျခင္းမရိွလွ်င္လည္းေခၚေဝၚၾကပံုမွာတျခားေဒသအမ်ားစုႏွင့္ ကဲြျပားၾကသည္။

“ေခၚတာေတာင္မွ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 'ေယာက္မ' လို႔ပဲေခၚၾကတာ။ ကခ်င္ေတြနဲ႔ ရွမ္းေတြကအသီးအႏွံေတြနဲ႔ စားေသာက္စရာေတြကိုလဲလွယ္စားေသာက္ၿပီးေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခဲ့ၾကတာ” ဟုတုိင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းဥကၠ႒ တာဝန္ ယူထားသူေဒၚခင္ၿပံဳးရည္ကေျပာသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ကခ်င္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ဥကၠ႒ဦးထိန္နန္ေယာ္ဆမ္ကဌာေနတုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္စည္းလံုးမႈ ဆက္လက္ တည္တံ့သြားရန္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟုယူဆသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရေသာကခ်င္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္ရံုး(ဓာတ္ပံု - ေကဇြန္ေႏြး/Myanmar Now)

“အဓိကကညီအစ္ကိုေတြအၾကားဆက္လက္စည္းလံုးသြားဖို႔ပဲ”ဟုဦးထိန္နန္ေယာ္ဆမ္ကေျပာသည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတင္းမာမႈေလ်ာ့က်လာျခင္းမွာနွစ္ဖက္လံုးကထိန္းသိ္္မ္းလာၾကျခင္းကလည္းအဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အမုန္းပြားမႈဟန္႔တားႏိုင္ရန္အတြက္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္းကိုေရွာင္ရွားသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု KIA ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားထားသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကရွမ္းအမ်ားစုပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးသည္ KIA ေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာတုိင္းရင္းသားတို႔ၾကားပဋိပကၡ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းနီျပည္သူမ်ားကိုတပ္သားသစ္စုေဆာင္းထားျခင္းမွ ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ အႏိုင္က်င့္၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ကကတိေပးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ဆံုမႈတြင္ပါဝင္သည့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝါေရွာင္ေက်းရြာသီတလရံသီေက်ာင္းတုိက္မွ ဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယကမိန္႔သည္။

ဆရာေတာ္ႏွင့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္သည္ ငယ္စဥ္ကတီးဝိုင္းတစ္ခုတည္းတြင္ အတူတီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကဖူးသည္အထိရင္းႏွီးသည့္ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ျခင္းမွာKIA စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းထားသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ အေယာက္ ငါးဆယ္နီးပါးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးညိွႏိႈင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။

“ရွမ္းေတြဘက္ကလည္းခံစားခဲ့ရတာေတာ့မွန္တယ္။ဒါေပမဲ့ခံစားသူအႀကိဳက္သြားေနရင္ေတာ့မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ဘူးေလ” ဟုဆရာေတာ္ကမိန္႔သည္။

“ကခ်င္ဒုကၡသည္စခန္းမွာရွိတဲ့ ကခ်င္ကေလးအမ်ားႀကီးဟာတခ်ိန္က်ရင္ ကခ်င္စစ္သားမျဖစ္ဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္သလား။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲေမြးလာတဲ့ ရွမ္းကေလးေတြ အမ်ားႀကီးကလည္းကခ်င္မုန္းတီးေရးအားပိုမႀကီးလာႏိုင္ဘူးလား၊ အဲဒါကိုစဥ္းစားရမွာ”

ဤသို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလက္တြဲေနထိုင္ေရးလံႈ႔ေဆာ္ၾကရာတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးပါလာသည္။

မိုးညွင္းၿမိဳ႕၊ စစ္ေရွာင္စခန္းတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရေသာကခ်င္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ သူ၏ ရင္ေသြးငယ္  (ဓာတ္ပံု - ေကဇြန္ေႏြး/Myanmar Now)

အမုန္းတရားမျပန္႔ပြားေရး

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္All to One ဟုအမည္ေပးထားသည့္အမုန္းတရားမျပန္႔ပြားေရး ႀကဳိးပမ္းေနေသာအဖြဲ႔တြင္ ေဒသခံမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပါဝင္သည္။

ေဒသခံတို႔၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုမိုအဆင္ေျပလာသည္ဟုအဆုိပါအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူရွမ္း၊ကခ်င္ကျပားဦးေက်ာ္ေထြးေမာင္ကေျပာသည္။ယခင္ကေတြ႔ဆံုရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပဲြ စကားဝိုင္းတြင္ပင္ ရန္ပဲြျဖစ္မတတ္ အေျခအေနေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔ကို ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။

မုိင္းကြဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္  ရွမ္းတစ္ေယာက္ေသဆံုးသြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာတစ္ခုကိုသံဃာေတာ္တို႔ကိုပင့္ဖိတ္ၿပီးအရိွန္ေလ်ာ့က်ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္ဟုဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္ရံုုးမွာပဲကခ်င္ဘက္ကေရာရွမ္းမိသားစုဘက္ကေရာေခၚၿပီးေတာ့စကားဝုိင္းလုပ္ရတယ္။ကခ်င္တုိင္း KIA မဟုတ္ဘူး၊ဒါေတြကိုကုိယ္ကရွင္းျပရတာေပါ့။မရွင္းႏိုင္ရင္လူမ်ဳိးေရးျပႆနာ ျဖစ္ေတာ့မွာ” ဟုဦးေက်ာ္ေထြးေမာင္ကေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သားသမီးေတြလက္ထက္မွာပဋိပကၡေတြထားခဲ့မွာလား။ ေရွရွည္မွာ ၿငိ္မ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနႏုိင္ေအာင္ နွစ္ဖက္အသုိင္းအဝိုင္းေတြမႀကိဳးစားသင့္ဘူးလား”ဟု ၄င္းကေမးခြန္းထုတ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတူးဂ်ာကလည္းေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းအေျဖရွာသည့္ နည္းကိုသာသံုးရန္ တိုက္တြန္းသည္။

“ျပည္သူအခ်င္္္းခ်င္းၾကားမွာသဟဇာတျဖစ္ေနတာကိုျမင္ေတြ႔ေနရတာပဲ။ ဒါက ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းၾကားက ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ လက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္းၾကားက ျပႆနာပဲ”ဟု KIA ဌာနခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာကေျပာသည္။

ႏွစ္ဘက္ၾကားေသြးထိုးၿဖဳိခဲြမႈ ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္းညီညြတ္လွ်င္ အဆုိပါၾကားဝင္ေနွာက္ယွက္မႈမ်ားပေပ်ာက္သြားမည္ဟုသူကယူဆသည္။ 

သင္ခန္းစာ

နမ့္မြန္းျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မွ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ယူထားသူဦးစုိးပိုင္ကလူမ်ဳိးေရး ျပႆနာမႀကီးထြားေစေရးကိုဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ဟုအေကာင္းျမင္သည္။

သူ၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းဦးဂ်ဳိးဆက္ဇုန္းေယာ္ကလည္းစိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားကိုနွစ္ဖက္လံုးကထိန္းသိမ္းလာသည့္အတြက္ပိုမိုတည္ၿငိမ္လာသည္ဟုေျပာသည္။

“သူနဲ႔ဆံုတုိင္းအဲဒီျပႆနာေတြမေျပာျဖစ္ၾကဘူး။ သူလည္းမေျပာဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္လည္းမေျပာဘူး။ႏွစ္ေယာက္လံုးထိန္းၾကတယ္”ဟုဦးဂ်ဳိးဆက္ဇုန္းေယာ္ကဆိုသည္။

ႏွစ္ဘက္အသိုင္းအဝန္း၏ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာပဲြသဘင္ အခမ္းအနားတို႔တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္လည္းသူကတုိက္တြန္းသည္။

မိုးညွင္းၿမိဳ႕မွ ဦးသန္းေမာင္ကအစ္ကိုျဖစ္သူကိုေစာေစာစီးစီးဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ အတြက္လည္းယေန႔တိုင္ ဝမ္းနည္းေနသူ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူေဒၚခင္ၿပံဳးရည္ (ဓာတ္ပံု - ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now)

လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္သည္အေျဖမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားမွ ေဒသတြင္းပိုမိုတည္ၿငိမ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းယူဆေနသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

“အတိတ္ကကိစၥေတြကေတာ့ ေမ့ပစ္ရမွာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ သင္ခန္းစာယူရမယ္”ဟုဦးသန္းေမာင္ကေျပာလိုက္သည္။  ။

 

Tags: