ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဘတ္စ္ကားကုမၸဏီမ်ား အရံႈးေပၚ

.

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ။       ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏႈံမႈျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ ဘတ္စ္ကားလိုင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုသည္ အျမတ္ေငြရရိွမႈမရိွဘဲ အရံႈးေပၚေနသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သတၱမပံုမွန္အစည္း အေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွခ်က္အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရာ၌  စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ယာဥ္အသစ္မ်ားအရင္းမေက်မီကာလတြင္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရိွမႈမရိွေသးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈအေပၚ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ရရိွမႈမရိွေသးပါ” ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ဘတ္(စ္)ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC)ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္(YUPT)ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုတို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဘတ္စ္ကားသစ္ အစီးေရ (၁၀၀၀) ဝယ္ယူခဲ့ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေငြ က်ပ္ေငြ ၇၀ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း လံုေလာက္မႈ မရိွ သျဖင့္ ဧရာဝတီဘဏ္မွ  က်ပ္ေငြ ၈ ဘီလီယံ ေခ်းယူခဲ့ရသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားသည့္ ကားသစ္အစီးေရ(၁၀၀၀) အား YBPC ႏွင့္ YUPT ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုအား အစီးေရ ၅၀၀ စီ ခြဲေဝေပးၿပီး ယင္းကားဝယ္သည့္ကုန္က်ေငြ က်ပ္ ၇၈ ဘီလီယံကို ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွ ခြဲေဝတာဝန္ယူ ခဲ့သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရိွရသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတ္ာ၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားအား စစ္ေဆးရာတြင္ ရန္ကုန္ဘတ္(စ္)ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) သည္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ ၄၉.၃၄၄ သန္း ၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၉၂.၅၂၀ သန္း ၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၉၃၈.၉၃၉ သန္း အရံႈးေပၚခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္(YUPT) သည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅.၅၄၁ သန္း အျမတ္ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၀၃.၀၇၉ သန္း အရံႈးေပၚခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရိွရသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

“ဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးေရးအတြက္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ယခင္ မထသ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားစနစ္(YBS) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ စတင္ေျပးဆြဲစဥ္ကာလက ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၆၀ ခန္႔သာရိွေသာ္လည္း လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ ေျပးဆြဲလ်က္ရိွသည္။

ရန္ကုန္ဘတ္(စ္)ကားအမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီလိမိတက္(YBPC) လက္ေအာက္တြင္ ယာဥ္လိုင္းနံပါတ္ (၃၇) ေျပးဆြဲေနၿပီး ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ေမွာ္ဘီ၊ ေထာက္ၾကန္႔ ၊ ဝါယာလက္ ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ေျပးဆြဲေပးေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္(YUPT)ကုမၸဏီလက္ေအာက္တြင္ ယာဥ္လိုင္းနံပါတ္ ၅၈ ၊ ၃၆ ၊ ၂၈ ၊၂၄၊ ၄ စသည့္ လုိင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ယခင္ မထသ မွ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကုမၸဏီလည္းျဖစ္သည္။