ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လယ္ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ သီးႏွံအျမန္ရိတ္သိမ္းယာဥ္မ်ား အိႏၵိယသံရံုးမွ ပံံ့ပိုးမည္

.

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ။       ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ  လယ္ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ သီးႏွံအျမန္ ရိတ္သိမ္းယာဥ္မ်ား ေပးအပ္ပံ့ပိုးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသံရံုးတို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

အိႏၵိယသံရံုးအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စက္မႈ လယ္ယာက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲက႑တြင္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိနိုင္ေစရန္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ရွိလူငယ္မ်ားအားကြန္ျပဴတာနည္းပညာတတ္ေျမာက္မႈျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သံရံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယသံရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသမဂၢ၏ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ အျဖစ္ေဖာ္ျပေသာ လယ္ထြန္စက္ ၁၅ စီးႏွင့္ သီးႏွံအျမန္ရိတ္သိမ္းယာဥ္ ၁၅ စီးတို႔အား ပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊လူမူေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသံရံုးႏွင့္သီးျခားနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ခု အား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စာခၽြန္လႊာအရ အိႏိၵယႏုိင္ငံသံရံုးမွ စစ္ေတြကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္သို႔ ကြန္ျပဴတာ အလံုး ၄၀ ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္မည္ဟု သိရသည္။

အိႏိၵယအစိုးရသည္ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္အရ ၅ႏွစ္အတြင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၅)သန္းအားကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔ သီးျခားသေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီအရ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ အသင့္ေနထိုင္နိုင္ေသာအိမ္အလံုး (၂၅၀)ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာအသီးသီးမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရေသာသူမ်ားအတြက္ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္ႏွင့္ လူမႈေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ခ်မ္းသာတို႔မွသက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံဆုိင္ရာအိႏိၵယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Shri Vikram Misri မွ အိႏိၵယႏုိင္ငံသံရံုး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။