အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၄ )

.

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ျပည္နယ္ (State) (၆) ခု ႏွင့္ နယ္ေျမ (territory) (၂) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုအစိုးရအဆင့္ (၂)  ဆင့္ ျဖင့္ဖက္ဒရယ္ (the Commonwealth) ႏွင့္ ျပည္နယ္ (States) ကိုသာ ခြဲေဝေပးသည္။ ေဒသႏၱရ အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရရွိၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္ - Senate ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ - House of Representatives) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးစသည့္ အစိုးရ၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမရွိေပ။ ျပည္နယ္ မ်ားကသာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ  ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားသည့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္ကိုမဆိုဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္ မ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ (အသံုးစရိတ္) က်ခံျခင္းတို႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္ ၾကည့္လွ်င္ အသံုးစရိတ္တာဝန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခြဲျခားၾကည့္ႏုိင္သည္။ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္ ႏွစ္ခုလံုးအက်ဳံးဝင္သည့္ သီးျခားဖက္ဒရယ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား (ဥပမာ- ကာကြယ္ေရး၊ လူမႈလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖူလံုေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ၊ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး)၊ ျပည္နယ္/နယ္ေျမမ်ား၏ သီးျခားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား (ဥပမာ- ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး)၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရမ်ားပူးတြဲလုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္မ်ား (ဥပမာ - အိမ္ရာႏွင့္ လူမႈအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ )၊ ဖက္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ပူးတြဲလုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး) ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔သံုးခုလံုး၏ ပူးတြဲတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု) ဟူ၍ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈပံုစံ (၅) မ်ဳိးေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္က်ခံမႈကိုမူ (ဖက္ဒရယ္ အစိုးရတစ္ခုတည္းသာ အျပည့္အဝက်ခံသည့္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကလြဲၿပီး က်န္တာဝန္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခ်ဳိးအစားအသီးသီးျဖင့္ တာဝန္ယူၾကသည္။ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထက္ အခ်ဳိးအစားပိုမ်ားစြာ ခြဲေဝယူထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈပံုစံမ်ားအနက္ ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲတာဝန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္-ေဒသႏၱရ ပူးတြဲတာဝန္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုက အပ္ႏွင္းထားသည့္  ဖက္ဒရယ္ အသံုးစရိတ္အာဏာ (federal spending power) မ်ားရရွိသည္ ။ ထိုအသံုးစရိတ္အာဏာမ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ - ၁၉၄၅ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္သည္ အခမဲ့ေဆးဝါးထုတ္ေပးမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာအခါ ထိုကိစၥသည္ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳအာဏာတြင္ မပါဝင္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ၾသစေၾတးလ် ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑ကို ပိုလိုလားၾကသျဖင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုက်င္းပၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔ေခတ္တြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္ ကုန္က်စရိတ္အခ်ဳိ႕ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက က်ခံေပးသည္။

အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရအခြန္အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား (အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား) ခြဲေဝထားသည္ ။ အခြန္အာဏာမ်ား ခြဲေဝမႈမ်ားကို အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အခြန္အေျခခံမ်ားကိုဘံုတူညီမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏွင့္ လုပ္ခလစာခြန္မ်ား၏ အခြန္ အေျခခံမ်ားသာ ဘံုသတ္မွတ္ခ်က္ ထားရွိသည္ ။ ထို႔အျပင္အခြန္တစ္ခုအေပၚ အခြန္ထပ္ေကာက္သည့္ စနစ္ (surtax or piggybacking) ကိုက်င့္သံုးျခင္းမရွိပါ။ ဖက္ဒရယ္အခြန္အမ်ားစုကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရကသာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး ျပည္နယ္အခြန္အမ်ားစုကို ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။ ထိုနည္းတူ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ရေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကသာ ရရွိၾကၿပီး အျခားအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ၏ အခြန္အာဏာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္မ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကိုတားျမစ္ထားသည္။ ဒုတိယကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္ခုမ်ာအခြန္မူၾကမ္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ အထက္ လႊတ္ေတာ္သည္ ထိုမူၾကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိပါ။ တတိယကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္ စနစ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတစ္ေျပးညီျဖစ္ရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္အခြန္မ်ား၏ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားမႈမရွိရန္လိုသည္။ အလားတူပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ မရွိေပ။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ယင္းျပည္နယ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည္။ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ အခြန္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အခြန္အမ်ဳးိအစားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတၾကြယ္ဝေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္   အခြန္ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈသည္ ေခတ္ကာလအေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အညီ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ခြန္တို႔ကို ယခင္ေကာက္ခံ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတြင္မူ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းမရွိေတာ့ ေပ ။ ထို႔အျပင္ခ်မး္သာၾကြယ္ဝခြန္ ၊ အေမြခြန္ႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းခြန္တို႔ကိုလည္း ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ အဆင့္အစိုးရ ႏွစ္ခုလံုးက ေကာက္ခံျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား

ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား အလြန္ျမင့္မားေနသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရထက္ လုပ္ငန္းတာဝန္ပိုမ်ားေနၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားမွာ ျပည္နယ္မ်ားထက္ ပိုမ်ားေနသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ေဒါင္လိုက္ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ဖက္ဒရယ္စနစ္ စတင္က်င့္သံုးခ်ိန္ကတည္းကပင္ ရွိၿပီးယခုတိုင္ ရွိေနသည္။ ထိုမတူညီမႈမ်ားသည္ ႏွစ္အလိုက္ကြဲျပားၿပီးေျပာင္းလဲမႈရွိသည္ ။ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရတို႔သည္ စုစုေပါင္းအခြန္ ဘ႑ာေငြ၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၾသစေၾတးလ် ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ က်န္ရွိေသာအခြန္ (၈၂) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အဓိကအခြန္အေျခခံ (၃) ခု (ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခြန္၊ အေကာက္ခြန္) ကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံေသာအ ခြန္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္နည္းပါးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္ အခ်ဳိ႕အတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားေနရသည္ ။ သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္အမ်ားစု (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၈၃ ရာခိုင္နႈန္း) ကို ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ဘ႑ာေရးကြာဟခ်က္အမ်ားစုမွာ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ားသည္ လူဦးေရ၊ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝမႈမတူညီသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမွာလည္း မတူကြဲျပားၾကၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအၾကားအလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူဦးေရနည္းၿပီးစိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာဘ႑ာေငြကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို အစပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအတြက္ အထူးေထာက္ပံ့ေငြမ်ားခ်ေပးကာ ကုစားခဲ့ရာမွ ၁၉၃၃ခုႏွစ္မွစ၍ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ၎၏ ညီမွ်တူမွ်တူအစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးသာ တူညီမွ်ေရးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (fiscal equalization grants) ခ်ေပးသည္။

ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးစနစ္၏ ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးအေျခခံမူမွာ“ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုစီသည္ အေထြေထြ မူဝါဒမ်ားေအာက္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အံုႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ တူညီေသာ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။” ထိုအေျခခံမူသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းမတူညီမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မတူညီမႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈ (fiscal equity) ရွိေရးကို ေရွးရႈထားသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္  ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ ႀကီးမားေသာအခြန္အေျခခံမ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသျဖင့္ ႏွစ္တိုင္းလိုလိုတြင္ ျပည္နယ္ဝင္ေငြသည္ ျပည္နယ္ အသံုးစရိတ္ တစ္ဝက္ခန္႔ကိုသာ ကာမိသည္။ က်န္ရွိေသာ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။

ျပည္နယ္မ်ားအားခ်ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြ (၂) မ်ဳိးရွိသည္။ ၎တို႔မွာ

(၁) သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ေထာက္ပ့ံေငြ (Tied grants) ႏွင့္ (၂) သတ္မွတ္ခ်က္ မပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ (untied grants) တို႔ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံေငြမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာအသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီးသတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳသြားႏိုင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္ပါေသာေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (သို႔မဟုတ္) အထူးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား (specific purpose payments-SPPs) ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ SPPs အမ်ားစုကို က်န္းမာေရး (၃၂%) ၊ ပညာေရး (၂၈%)၊ ပို႔ေဆာင္ေရး (၁၅%) ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား (၂၅%) တြင္ အသံုးျပဳေစသည္။ အဓိကအားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (အေထြေထြေထာက္ပံ့ ေငြမ်ား) ကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရသာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ (GST) တို႔မွ ရေသာအခြန္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားထုတ္ေပးသည္။

ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္း) သည္ ကြဲျပားလ်က္ရွိရာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြမေပးလွ်င္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္ အေသြးမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားသြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးအစီအစဥ္ (horizontal fiscal equalization) တစ္ခုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ေထာက္ပံ့ေငြေကာ္မရွင္ (the Commonweath Grants Commission - CGC) တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ထိုအစီအစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ေစခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျခားနားမႈကိုေျဖေလ်ာ့ရန္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အခြန္ဝင္ေငြကိုအလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးမူႏွင့္အညီ ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေဝေပးသည္။ CGC ၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အညီဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ အားလံုးအတြက္ ခြဲေဝရာတြင္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းနိမ့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းျမင့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားထက္ ပို၍ ရရွိၾကသည္။

ျပည္နယ္အလိုက္ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္ မတူညီသျဖင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ လက္ခံရရွိေသာ GST ပမာဏမ်ားလည္း မတူညီၾကပါ။ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ GST ခြဲေဝမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေပၚ ဘ႑ာေရးမီွခိုေနရမႈမွာ နာတာရွည္ေရာဂါပမာ ျဖစ္ေနသည္။ ဖက္ဒရယ္ အကူအညီမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈကို အားနည္းေစႏိုင္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ၾသဇာခံမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟုပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ကသံုးသပ္ၾကသည္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဘက္သုိ႔ ယိမ္းေနသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္တို႔သည္ သီးျခားအခြန္အာဏာမ်ားအျပင္ ပူးတြဲအခြန္အာဏာမ်ားကိုရရွိထားၾကေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အခြန္မ်ားထက္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အားျဖင့္ ပိုႀကီးမားေနသည။္ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ပူးတြဲအခြန္အာဏာမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္အစိုးရထက္  ပိုက်င့္သံုၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရကထိုအာဏာအခ်ဳိ႕ (ဥပမာ - ျပည္နယ္ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေရာင္းဝယ္ခြန္) ကို လက္လႊတ္ေပးရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ ေပးထားေသာ ဖက္ဒရယ္အသံုးစရိတ္အာဏာမ်ား (ဥပမာ- ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရအတြက္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားခ်ေပးျခင္း) ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္၏ ဥပေဒျပဳ ခြင့္စာရင္းတြင္ မပါေသာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည္တို႔) ကိုကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏုိင္သည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဘက္ယိမ္းေနေသာ္လည္း အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။ အခြန္အခ်ဳိ႕ ကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရကသာ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ အခြန္စနစ္ကို တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစျခင္း (uniformity) ႏွင့္ အခြန္စီမံခန္႔ခြဲရန္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူျခင္း (simplicity) စသည့္ အားသားခ်က္မ်ား ရရွိေစသည္။ ထို႔အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရး အစီအစဥ္ (Horizontal fiscal equalization) သည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးညီမွ်မႈအဆင့္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးအထိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ သီးျခားလြတ္လပ္ ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြေကာ္မရွင္ (FGC) က ဖက္ဒရယ္ အစိုးရကသာေကာက္ခံေသာ GST အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စနစ္တက်ႏွင့္ မွ်မွ်တတခြဲေဝႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳေပးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္ေရးကို ကူညီေပးသည္။  ။

{ ေရွ႕အပတ္ - - အိႏၵိယနိုင္ငံ }

 1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
 2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
 3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
 4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
 5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
 6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
 7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
 8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
 9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

 10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )

 11. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

 12. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၂)

 13. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၃ )