အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )

.

 

 အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

(Revenue-raising or Taxation Powers)

အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား မ်ားျပားေနလွ်င္ ထိုအသံုးစရိတ္မ်ားကို ကာမိ ေစရန္လံုေလာက္ေသာ ကုိယ္ပိုင္ေငြ အရင္းအျမစ္ (သို႔မဟုတ္) အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာရွိရန္ အေရးႀကီး သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေငြအရင္းအျမစ္(အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာဝင္ေငြမ်ား) အျပင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား/ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါလာႏိုင္ၿပီးျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈကို ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ထိပါးလာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုးေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ဟန္ခ်က္ညီရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝက်င့္သံုးရာတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူအခ်ဳိ႕ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈ (Efficiency of the Internal Common Market)၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုး သာတူညီမွ်မႈ (national equity)၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္လိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္(Administrative and compliance costs) နွင့္ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈ (fiscal accountability) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမူအရ အရင္းအျမစ္အားလံုး (လုပ္သား၊ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္စည္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္ရွိလွ်င္ ျပည္တြင္းဘံုေစ်း ကြက္ ျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္အေျခခံဖြင့္ဆိုခ်က္ သို႔မဟုတ္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ မႈ မတူညီေသာ အခြန္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို က်င့္သံုးလွ်င္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းမႈကို အတား အဆီးျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕၏ ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တာဝန္ယူေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္စနစ္မ်ားကိုစည္းဝါးညီေစျခင္း (ဥပမာ - အခြန္အေျခခံမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို မႈ တူညီေစျခင္း) ျဖင့္ ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္အေျခခံမူမွာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး သာတူညီမွ်ေရး ျဖစ္သည္။ ဤမူအရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ အစိုးရ၏ “လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္းမ်ား (social welfare functions)” ကို သာတူညီမွ် အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တူညီေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ထိုအတြက္ အစိုးရသည္ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖန္႔ေဝေပးရမည့္တာဝန္ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုထက္ အခြန္အာဏာမ်ား ပိုရွိေန လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ်တမႈအတြက္ တာဝန္ယူရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိႏို္င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝမႈအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္အေျခခံ (အခြန္အမ်ဳိးအစား) မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးအား စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ေပးရန္ လိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ အခြန္အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာခြဲေဝက်င့္ သံုးလွ်င္အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခု ထက္မ က အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံၾကသျဖင့္ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လိုက္နာမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္ သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားက အခြန္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးက်င့္သံုးႏုိင္သျဖင့္ အခြန္ေရွာင္သည့္ အလားအလာမွာ လည္း ပိုမ်ားလာနုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အခြန္ေျခခံမ်ားရွိသည့္ အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား က စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံလွ်င္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းအျပင္ အခြန္ထပ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္မေကာက္မိျခင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္ သည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ရိုးရွင္းေသာ အခြန္ဖြဲ႔စည္းပံုထားရွိျခင္း၊ အခြန္အေျခခံတိုးခ်ဲ႔ျခင္းႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

အထက္ပါအေျခခံမူမ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာခြဲေဝရန္ ခိုင္မာ ေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္ (အခြန္ရေငြမ်ား) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုလွ်င္ ဘ႑ာေရးတာဝန္ယူမႈ ပိုရွိႏိုင္သည္ ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို အလြန္အကၽြံ မွီခိုေနလွ်င္ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚတာဝန္ခံမႈ အားနည္းသြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အခြန္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။သို႔မွသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခြန္အာဏာ ခြဲေဝက်င့္သံုးသင့္သည့္ အထက္ပါစဥ္းစားခ်က္မ်ားအျပင္ အခြန္တစ္ခု၏ အေျခခံအခြန္ဖြဲ႔စည္းပံု(အခြန္အေျခ ခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား) သေဘာတရားမ်ားကို ဦးစြာ သိရွိထားရန္လိုၿပီး ထို႔ေနာက္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္မ်ားကို ခြဲေဝရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား/အေျခခံမူမ်ား ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ အေျခခံမူမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ဆီေလ်ာ္မႈသည္ အခြန္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ကြဲျပားသြားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား အပ္ႏွင္းသည့္ အာဏာမ်ားအေပၚ၌လည္း မူတည္ သည္။ ထိုမူမ်ားအားလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရး ထိေရာက္မႈ (efficiency)၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ်တမႈ (equity)၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏိုင္မႈ (administrative feasibility) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ လံုေလာက္မႈ (fiscal needs or revenue adequacy) စသည့္ အေျခခံမူ(၄) ခုအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ထိုမူမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- သဘာဝသယံဇာတအခြန္၏ အခြန္ အေျခခံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္မႈ နည္းသျဖင့္ ထိေရာက္မႈအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားကစည္းၾကပ္သင့္သည္။ ထို႔အတူ သယံဇာတက႑သည္ ဝင္ေငြမ်ားစြာေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သျဖင့္ မွ်တမႈအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စည္းၾကပ္သင့္သည္။ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာခြဲေဝမႈအေျခခံ သေဘာတရားအရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာမ်ားခြဲေဝႏိုင္ပါသည္ ။

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ (ျပည္ေထာင္စုသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏) သီးျခားအခြန္အာဏာ (အခြန္အေျခခံ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ အခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ထပ္ထူျပဳ အခြန္အာဏာ (ျပည္ေထာင္စုက အခြန္အေျခခံဖြင့္ဆိုၿပီး ျပည္နယ္ မ်ားက ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုက အခြန္အေျခခံဖြင့္ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း) ဟူ၍ အုပ္စုႀကီး (၂) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားသံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ထိေရာက္မႈႏွင့္မွ်တမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအေျခခံမူႏွစ္ရပ္ကို အသံုး ျပဳၿပီး အခြန္အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ခြဲေဝထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူအခ်ဳိ႕ (ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္)ႏွင့္ ပဋိပကၡထိပ္တိုက္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အထူး သျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အခြန္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအား ပိုေပး ထားလွ်င္ စီးပြားေရးအေျခခံမူျဖင့္ ခြဲေဝရန္ ခက္ခဲသြားႏုိင္သည္။ ဥပမာ - သဘာဝသယံဇာတအခြန္အားလံုးကို ျပည္နယ္မ်ားကိုသာ အပ္ႏွင္းထားလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ အလြန္ျမင့္မားႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးအရ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်တမႈရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သယံဇာတၾကြယ္ဝမႈအလြန္ျခားနားေနလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာျပည္နယ္မ်ားသည္ သယံဇာတအခြန္အာဏာ ရွိေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္းသည္ မတူညီႏုိင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတ အပါအဝင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ထပ္တူျပဳအခြန္ အာဏာအျဖစ္သတ္မွတ္ ၾကသည္။ ထပ္တူျပဳအခြန္အာဏာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခြန္ထပ္ျခင္း (အခြန္ႏွစ္ခါ ေကာက္မိျခင္း) ႏွင့္ အခြန္ ေရွာင္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ရွားပါးအရင္းအျမစ္မ်ား အေလအလြင့္နည္းပါးသြားရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလည္း စနစ္တက် က်င့္သုံးသြားႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ အခြန္စနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စည္းဝါးညီေစျခင္း (tax harmonization) ျပဳလုပ္သြားရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။ အခြန္စနစ္ စည္းဝါးညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း (revenue sharing) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခြဲေဝေပးမည့္ (အခြန္တစ္ခုစီ၏) အခြန္ရေငြ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ၿပီး ခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ခြဲေဝရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်က္ (၂) ခ်က္မွာ ျပည္နယ္အားလံုးအတြက္ ခြဲေဝေပးမည့္ အခြန္ေငြ အခ်ဳိးအစားႏွင့္ ထိုအခ်ဳိးအစားကို ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ခြဲေဝမည့္ အခ်ဳိးအစားတို႔ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ (Landers) အားလံုးအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအခြန္ရေငြ၏ ၄၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခြဲေဝၿပီး ထိုေဝစုကို ျပည္နယ္တစ္ခု ခ်င္းစီအလိုက္ ျပန္လည္ခြဲေဝရာတြင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ပမာဏအေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲေဝသည္။ ထို႔အျပင္ တန္းဖိုးျဖည့္ခြန္ (VAT) ရေငြ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္နယ္အားလံုးအတြက္ႏွင့္ ထိုစုေပါင္း ရရွိသည့္ အခြန္ေငြကို ျပည္နယ္တို႔အား အညီအမွ် ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။ ဤပံုစံသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကုန္က် စရိတ္နည္းေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမရွိသေလာက္နည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ VAT ကဲ့သို႔ ျပည္နယ္မ်ားစည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ မသင့္ေသာအခြန္မ်ားကုိသာ ဤပံုစံသံုးသင့္သည္။

ဒုတိယအခြန္စနစ္စည္းဝါးညီေစသည့္ပံုစံမွာ ျပည္နယ္ထပ္တိုးအခြန္ (state surtax) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားသည္

မိမိတို႔ ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္မ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ဤပံုစံ တြင္ အခြန္တစ္ခု၏ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ၎တို႔၏သီးျခား အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ရေငြမ်ားအေပၚေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ထပ္တိုး အခြန္သည္ အခြန္အေပၚအခြန္ေကာက္သည့္စနစ္ (tax-on-tax sytem) တစ္ခု အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္ႏႈန္းတိုးအခြန္ကို ျပည္နယ္ကိုယ္စားေကာက္ခံၿပီး ရရွိလာ ေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ဤပံုစံသည္ ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းပံုစံ (revenue sharing) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုရွိေနသလိုျဖစ္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကအခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေျပာင္းလိုက္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ရေငြအျပင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ ရေငြအေပၚ၌လည္း သက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္ အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို မူဝါဒဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

တတိယနည္းမွာ တူညီေသာအခြန္ေျခခံေပၚတြင္ မတူညီေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း (Tax on base sytem) ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ ထပ္ထူျပဳအခြန္မ်ား အတြက္ ဘံုအခြန္အေျခခံကို ျပည္ေထာင္စုက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၿပီး မတူကြဲျပားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက အသီးသီး သတ္မွတ္ၾကသည္။ သတ္မွတ္အခြန္ႏႈန္းထားအတိုင္း အစိုးရ တစ္ခုတည္းက အခြန္ေကာက္ခံေပးၿပီး လြႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ဥပမာ - ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ သေဘာတူခ်က္မ်ား (Tax Collection Agreements) အရ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိုးထားေသာ ျပည္နယ္မ်ား သည္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကို စည္းၾကပ္ရာတြင္ျပည္ေထာင္စုဖြင့္ဆိုထားေသာ အခြန္အေျခခံမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ သီးျခားအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ကိုယ္စားေကာက္ခံၿပီး ၎တို႔ထံ လႊဲေျပာင္းသည္။ ဤပံုစံသည္ အထက္ပါအခြန္စနစ္ စည္းဝါးညီေစသည့္ ပံုစံႏွစ္ခုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ပိုရွိသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ အခြန္အေျခခံတူညီျခင္းေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္ (administrative and compliance costs) သက္သာႏုိင္ၿပီးႏႈန္းထားမတူညီျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ အားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤပံုစံသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာထိန္းညႇိရာတြင္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးပံုစံတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။

အခြန္စနစ္ စည္းဝါးညီေစသည့္စနစ္အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုထက္ အခြန္အာဏာပိုေပးထားလွ်င္

ဘ႑ာေရး မထိေရာက္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ကုစားႏိုင္သည့္ အခြန္

ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္းကို ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစသည့္စနစ္တစ္ခု (a system of equalization of revenue-raising

capacities) စီစဥ္ထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ

အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေငြပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အခြန္စနစ္ စည္းဝါးညီေစျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္စြမ္း သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစသည့္ စနစ္တို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား အၾကား ဘ႑ာေရး ဆက္ႏႊယ္မႈ ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအစီအစဥ္ နွစ္ခု လံုးကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္ စနစ္တြင္ ထည့္သြင္းထားေလ့ရွိသည္။    ။ 

  1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )

  2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )

  3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )

  4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )

  5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )