အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )

.

ဓာတ္ပံု - သူရ

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို Richard Musgrave (1959) ႏွင့္ Wallace Oats (1972) တို႔က “ အစိုးရအဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ တို႔၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္   ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခု” ဟုလည္းေကာင္း၊ Anwar Shah က “ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအတြင္းရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္တို႔၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ား” ဟု လည္းေကာင္း ရည္ညႊန္းၾကသည္။ ထို႔ျပင္ “ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ ရာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား” ဟုလည္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုၾကေသာ္လည္း သေဘာတရားအားျဖင့္ တူညီသည္။ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား(ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) အၾကား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝ က်င့္သံုးသည့္စနစ္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မ်ားဟု ဆိုရာတြင္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္အာဏာႏွင့္ အခြန္အာဏာမညီမွ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈတို႔ကို ကုစားေပးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား (ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မွ ျပည္နယ္သို႔) ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံခြင့္အာဏာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း (၄) ခု မွာ

၁) အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (Expenditure Responsibilities)

၂) အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (Revenue-raising or taxation powers)

၃) ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား (Fiscal Imbalances) ႏွင့္

၄) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (Intergovernmental transfers) တို႔ ျဖစ္သည္။

အသုံးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

(Expenditure Responsibilities)

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) သည္ မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံလူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေျခအေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံျပည္သူ႔ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ဥပမာ - အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းတံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးရံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မ်ားစြာရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အစိုးရ အဖြဲ႔တစ္ခုတည္းကသာ (ဥပမာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ)တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) အၾကား အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝယူၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အေျခခံျပည္သူ႔ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အသံုးစရိတ္ တာဝန္ မ်ားကိုျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝေပးသင့္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အခ်ဳိ႕အေပၚအေျခခံသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ေအာက္ေျခအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား) သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုနီးစပ္သျဖင့္ ေဒသတြင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ထက္ ပုိသိႏိုင္ၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အလားအလာ ပိုရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ပထဝီအေနအထား၊ လူဦးေရးဖြဲ႔စည္းပံု၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မတူကြဲျပားႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္ မ်ားအၾကား မွ်တမႈရွိေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို တစ္သမတ္တည္းပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အႀကိဳက္(သို႔မဟုတ္) လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသံုး စရိတ္တာဝန္မ်ား ပိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေအာက္ေျခအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ခြဲေဝသင့္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ မတူညီျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္   ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္   ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ေဒသအေျခအေနကို ပိုသိကၽြမ္းသျဖင့္ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသအလိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သိရွိထားမွသာလွ်င္ အရင္းအျမစ္ေလလြင့္မႈ နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုနီးစပ္ၿပီး မိမိတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမ အတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ပိုသိႏိုင္သျဖင့္ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝယူသင့္သည္။တတိယအခ်က္မွာ ျပည္နယ္မ်ားအား အသံုးစရိတ္တာဝန္ခြဲေဝေပးျခင္းအား ျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိလွ်င္ ျပည္သ႔ူ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ဆန္းသစ္လာႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာႏုိင္သည့္ အလား အလာ ပိုရွိႏုိင္သည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ အစိုးရ၏တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။   ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုနီးသျဖင့္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအေပၚ တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံမႈ ပိုရွိႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသျဖင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ မ်ားအား ခြဲေဝသင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္သူႏွင့္နီးစပ္သျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္သကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ထိုနီးစပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဂတိလိုက္ စားမႈအေလ့အထမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အထူးသတိျပဳရန္ လိုသည္။

အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ ပကတိအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံၿဖိဳးေရးအဆင့္ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဆင့္နိမ့္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္မ်ား နည္းေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ လိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ား မရွိခဲ့လွ်င္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အသံုးစရိတ္ တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုမျဖစ္မေနခြဲေဝသြားရန္ လိုသျဖင့္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ က်င့္သံုးသြားရန္ အေရးႀကီးသည္။ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို   ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္သာ ပို၍သက္ဆိုင္ေသာ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ပိုသက္ဆိုင္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္ မ်ားကို ေဒသႏၱရအစိုးရအားလည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွစ္ခု (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ အစုိးရ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုး) အား အပ္ႏွင္းေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ (ႏိုင္ငံတစ္ခုထက္မက) သက္ဆိုင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ လိုအပ္ႏိုင္သျဖင့္   ႏုိင္ငံအားလံုး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ ရွိလွ်င္ ပိုထိေရာက္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ထိေရာက္မႈ အေျခခံမူျဖင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ခြဲေဝေလ့ ရွိသည္။

ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္ လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား အားအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား အပ္ႏွင္းရာတြင္ ထိုအာဏာႏွစ္ရပ္လံုးအက်ဳံးဝင္မႈသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ဥပမာ - ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္တာဝန္ အမ်ားစုကို ဥပေဒျပဳၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီထိုအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သီးျခားအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳ ခြင့္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ အာဏာ ႏွစ္ရပ္လံုး ရရွိၾကသည္။ ဇယား (၁) အရ အသံုးစရိတ္တာဝန္အမ်ား စု အတြက္ မူဝါဒ၊စံႏႈန္းမ်ားေရးဆြဲ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လက္ထဲတြင္ ထားရွိၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔  အားလံုး၏ လက္ထဲတြင္ထားရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အသံုးစရိတ္တာဝန္အခ်ဳိ႕အတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ ပီျပင္ အားေကာင္းလာေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထိုအာဏာခြဲေဝမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားကအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို ပံုစံႏွင့္ အရည္အေသြးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်တမႈတို႔ကို ထိခိုက္ႏုိင္သျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႔မ်ား၏   ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စည္းဝါးညီရန္ (harmonize) အေရးႀကီးပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏အေျခခံဝိေသသ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထိန္းညိႇၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက က်န္ေသာ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ထပ္တူက်ႏုိင္ျခင္း (overlap) သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအစီ အစဥ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုထက္မက ရွိႏိုင္ျခင္း (Spillovers) တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား လိုလာသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အသံုးစရိတ္အာဏာႏွင့္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္အာဏာမ်ားကို သဟဇာတရွိစြာ ခြဲေဝက်င့္သံုးသြားရန္ လိုသည္။  ။

  1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )

  2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )

  3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )

  4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )