ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ၀န္ထုပ္ကို အီးယူက ခြဲေ၀ထမ္းေဆာင္ရန္ ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔တြင္ အီတလီ တိုက္တြန္း

.

ေရာမ၊ ဇြန္ ၂၁ ။            ။ အီးယူအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူမ်ား ျပႆနာတြင္ ခြဲေ၀၀န္ထမ္းရန္ႏွင့္ ပထမဆုံး ၀င္ေရာက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံကပဲ ယင္း၀န္ထုပ္ကို ေျဖရွင္းေရးဆိုျခင္းအား မညွိႏႈိင္းရန္ အီတလီသမၼတက ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေျပာဆိုသည္။

ကမာၻတစ္လႊား ဒုကၡသည္မ်ား အေျခအေနကို သတိျပဳမိၾကရန္ ရည္ရြယ္ကာ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္ ၂၀ ရက္အား ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔အျဖစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစတင္ သတ္မွတ္က်င္းပလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အီတလီႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ စံႏႈန္းေတြကို လိုက္နာေနေၾကာင္း၊ ေမြးရပ္ေျမမွ ေျပးလာရသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေနကာ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔ သားသမီးမ်ား အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း”သမၼတ ဆာဂ်ီယိုမတ္တာရီလာက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းအေနျဖင့္ ကမာၻတစ္ခုလုံး ပါ၀င္ေနသည့္ ဒုကၡသည္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္အား စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ မွ်ေ၀က်ခံၾကရန္လည္း ၎က တိုက္တြန္းထားသည္။

၎ျပင္ အီးယူအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား အေရး လက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ရာသီဥတု၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းေနာက္ခံကိစၥရပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္မည့္   ေဖာ္ေဆာင္အားထုတ္မႈမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က သတိေပးသည္။

“ႀကီးမားသည့္ ယခု ဒုကၡသည္ျဖစ္စဥ္ကို ခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးဆိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ပဋိပကၡေတြကို တားဆီးႏိုင္ေရး၊ ထို ဒုကၡသည္ ျဖစ္စဥ္ အဆုံးသတ္ေရးတို႔ကို   ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ေျပးေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အငတ္ေဘး၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ေဘး၊ စစ္ေဘးႏွင့္ ပဋိပကၡေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ၀ုိင္း၀န္းကူညီေျဖရွင္းေပးရမည္   ျဖစ္ေၾကာင္း။”လည္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားတုိက္တြန္းထားသည္။