၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ စက္တင္ဘာလ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ား

.

စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၆ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၄ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၉ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၈ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၇ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၄ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၄ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၃ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္

စက္တင္ဘာ ၂ရက္ မဇၩိမေရြးေကာက္ပြဲေရဒီယိုအစီအစဥ္