လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ PEN Myanmar ဒါရိုက္တာအား တိုင္ၾကားမႈကို ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္

.

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ PEN Myanmar ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအား တိုင္ၾကားထားသည့္ကိစၥအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈဟန္႔တားေရးမူ၀ါဒ မထုတ္ျပန္မီ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈမရိွေစရဟု ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဧျပီလ ၂၄ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ “ PEN Myanmar သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈဟန္႔တားေရး မူ၀ါဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၃ ရက္မွစတင္၍ အသက္၀င္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ယခု ျဖစ္ရပ္မွာ PEN Myanmar အဖြဲ႔၀င္မ်ား အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈဟန္႔တားေရး မူ၀ါဒ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီကာလမ်ားက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဤမူ၀ါဒအရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈမရိွေစရဟု ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ပါသည္”  ဟု ပါရိွသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ PEN Myanmar ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေအာင္ေအးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ကြန္ျပဴတာအတြင္းသို႔ အျပာကားမ်ား ထည့္ေပးခဲ့ျပီး Sexual Harassment လုပ္ေနသူအား အေရးယူေပးပါရန္ ဟု ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္က တိုင္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးခင္ေအာင္ေအးအား စစ္ေဆးရာတြင္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႔ရိွခဲ့ေသာ္လည္း  ၎အေပၚ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာအေၾကာင္းမ်ားရိွသည္ကို သံုးသပ္ေတြ႔ရိွရသည္ဟု PEN Myanmar စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရိွတြင္ အဆိုပါသူအား  PEN Myanmar ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းထားျပီး ေနာင္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေပၚေပါက္ပါက ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွလည္းေကာင္း၊ အသင္း၀င္အျဖစ္မွလည္းေကာင္း အျပီးတိုင္ထုတ္ပယ္မည္ဟု ပါရိွသည္။

PEN Myanmar ၏ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္  ေဒၚခင္မမမ်ဳိး(ဒါရိုက္တာ၊ Myanmar Institute of Peace and Security Studies ) ၊ ေဒၚခင္ေလး( Triangle Women Support) ၊ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္၊ ေမာင္လင္းရိပ္၊ မိုဃ္းေဇာ္၊ ေမာင္ရင့္မာ၊ မ်ဳိးျမင့္ညိမ္း( PEN Myanmar ဥကၠ႒ ) တို႔ ပါ၀င္သည္။ 

Tags: