တရုတ္တြင္ ႀကီးမားသည့္ ေလသန္႔စင္စက္ႀကီးျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေန

.

 

ဧၿပီ ၂၁ ။                 ။ ႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု တရုတ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကေတာ့ မီးခိုးျမဴမ်ား ထူထဲစြာ ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ အလယ္ေခါင္တြင္ စက္ရံုေခါင္းတုိင္ ပံုစံ ႀကီးမားသည့္ ေလသန္႔စင္စက္ႀကီးတစ္ခုကို စမ္းသပ္အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရွန္ဇီ ျပည္နယ္က စက္ရံုမ်ား၏ ေခါင္းတိုင္မ်ားလိုမ်ဳိး မီးခိုးမည္းမ်ား အလိပ္လိုက္ မႈတ္ထုတ္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အဆိုပါ အရွည္ မီတာ ၆၀ ရွိ ယင္း ေလသန္႔စင္   ေခါင္းတိုင္စက္ႀကီးကေတာ့ ေဒသ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရွီအန္း တြင္ သန႔္ရွင္းသည့္ ေလမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က အထပ္ျမင့္တိုက္ေတြအၾကား ရွိေနသည့္ အဆိုပါ ေလသန္႔စင္စက္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ ေလထု ကုဗမီတာ ငါးသန္းကေန ၁၈ သန္းအၾကားကို သန္႔စင္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ေလသန္႔စင္တာ၀ါႀကီးအေနျဖင့္ ၁၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ ဧရိယာအတြင္း ေလထုတြင္ PM 2.5 ဟု ေခၚသည့္ အမႈန္အမႊား သိပ္သည္းဆကုိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ဟုလည္း သိရသည္။