သၾကၤန္တြင္ မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ သိမ္းဆည္း

.

မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔ ဧျပီလ ၁၆ ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၀တ္ဆင္လာ သူမ်ားကိုလည္း မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ျပီး အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မွ အမ်ားဆံုး သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ ေရကစားသူမ်ားႏွင့္ ေရပက္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားေပၚ၌ သို၀ွက္သယ္ေဆာင္လာသည့္ တုတ္၊ ဓားလက္နက္မ်ားႏွင့္ အရက္၊ ဘီယာပုလင္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေအာင္ လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳလာႏိုင္သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားသူမ်ားထံမွ အရက္ပုလင္း မ်ိဳးစံု ၄၆၅ ပုလင္း၊ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၁၅၀ခု၊ စပေရးဘူး ၇၃ဘူးႏွင့္ တုတ္ ၇ ေခ်ာင္းတို႔အား သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားသူမ်ားထံမွ အရက္ပုလင္းမ်ိဳးစံု ၁၄၅ ပုလင္း၊ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၁၁၂ ခု၊ စပေရးဘူး ၆ ဘူး၊ တုတ္ဓားလက္နက္ ၃၀ ခုႏွင့္ ၀က္အူလွည့္ ၆၉ ေခ်ာင္းတို႔အားလည္းေကာင္းသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

အေနာက္ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားသူမ်ားထံမွ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၇၈ ခု၊ စပေရးဘူး ၃၀၃ဘူး၊ အရက္ပုလင္းမ်ိဳးစံု ၅၇၈ ပုလင္း၊ တုတ္ ၂၆ ေခ်ာင္းတို႔အားလည္းေကာင္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။  

ေတာင္ပိုင္း ခရိုင္အတြင္းရွိ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားသူမ်ားထံမွ အရက္ပုလင္းမ်ိဳးစံု ၆၉ ပုလင္း၊ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ၇၄ ခု၊ စပေရးဘူး ၂၂ ဘူးႏွင့္ တုတ္ဓားလက္နက္ ၃၆ ေခ်ာင္းတို႔အားလည္းေကာင္း၊ အသီးသီးသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

Tags: