သမၼတအသစ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွွ်ာ္ေတာ္ေယာင္

.

Photo-Ye Aung THU / AFP

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သမၼတသစ္အား ကၽြန္ုပ္တို႔က ႀကိဳဆိုပါ၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ( ၁၀ ) ေယာက္ ေျမာက္ နိုင္ငံေတာ္၏သမၼတ ၊နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အဓိပတိ တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမွစ၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအဆင့္ထိ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ျခင္းမွာ အဆန္းအျပား မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံတြင္ေတာ့ နွစ္ကာလေျမာက္မ်ားစြာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္နွင့္ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အာဏာသိမ္းအစိုးရမ်ားက သူတစ္လူငါတစ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္လာခ့ဲတ့ဲ စြဲျမဲလာသည့္ အခုအခံေၾကာင့္ အထူးအဆန္းျဖစ္ေနၾကသူ တစ္ခိ်ဳ႕လည္းရွိေနသည္ ၊ ပို၍အထူးအဆန္းျဖစ္သည္မွာ နုတ္ထြက္သြားေသာ သမၼတႀကီးမွာ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္တိုင္ အမ်ားခ်စ္သည့္သမၼတ ၊ ျပည္သူလူထုေလးစားသည့္ သမၼတ ၊ ျပည္သူ လူထုႀကိဳက္နွစ္သက္သည့္ သမၼတျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ ဘာေၾကာင့္ အနားယူနုတ္ထြက္သြားရသနည္း ၊ အေျဖကရွင္းပါသည္ ။ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းပါ ၊ အနားယူရမည့္အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဖ်တ္လတ္တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈစြမ္းပကားမ်ား ေလွ်ာ့ပါးေနခိ်န္သို႔ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔ အတားမ်ားကို သိမ္ေမြ႕စြာကိုင္တြယ္ေနမႈမ်ားက ထိေရာက္မႈအားနည္းတာေၾကာင့္ ကာယကံရွင္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဆႏၵႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္တို႔က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အက်ိဳးငွာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို အျပာင္းအလဲလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆစရာျဖစ္သည္ ။၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္သည္ဟု ဆိုလ်င္လည္း ရသည္ ။

ဒီထက္ပိုေသခ်ာသည္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ကို သိသိသာသာတစ္ခုခုထူးျခားေအာင္ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရေစခ်င္သည့္ျပင္းျပသည့္ ဆႏၵကိုေတြ႕ ရသည္ ။ အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ (၁) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။ (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ။ (၃) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔၏ အခန္းက႑ကို ပံုေဖာ္ရာ၌ အထစ္အေငါ့မ်ား ၊ အတားအဆီးမ်ား ၊ အဆီအေငၚ မတည့္မႈမ်ားနွင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာတို႔ကို ၾကံဳေတြခ့ဲရေသာ္လည္း အရင္ေခတ္ေတြႏွင့္မတူ ေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲလာတာကိုေတာ့ လက္မခံ၍မရေပ ။မၾကာခင္ကာလက ယခုသမၼတအသစ္ ေျပာသြားတဲ့စကားမ်ားကိုအမွတ္ရသည္ ။ တရားရံုးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးမည္ဆိုတာ ျဖစ္သည္ ။ သမၼတသည္ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လို႔ မရေပမယ့္ ထိန္းေက်ာင္းလို႔ရသည္ ၊  ဥပေဒျပဳေရး ၊ တရားစီရင္ေရး တို႔သည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း၍ ရသည္ဟု ဆိုသလိုပင္ျဖစ္သည္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ခက္ခဲေနသည့္ျပႆနာမ်ား ၊ တြန္႔ဆုတ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အေရြ႕တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္္ သိသိသာသာေက်ာ္လႊားနိုင္ ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်က် အားေကာင္းေမာင္းသန္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ သမၼတသစ္အားေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ယံုၾကည္သည္ ။ နံပတ္တစ္ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ ေပးဘို႔လိုသည္ ။ ထိုကိစၥကို ယခုသမၼတ အသစ္က နိုင္နင္းစြာကိုင္တြယ္နိုင္သည္ ဟုဆိုလိုခ်င္ပါသည္ ။နိုင္ငံတကာေရးရာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစိန္ေခၚမႈမ်ား ကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေနရေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအစီအမံမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ တာ၀န္ခြဲေ၀၍ သမၼတႀကီးဦး၀င္းျမင့္က တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုင္တြယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္က်မ္းက်ိန္ဆိုၿပီးေနာက္ ေျပာသြားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ . . .

"ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ္႔မယ္ ။ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ႔ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရပါလိမ္႔မယ္ ။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရပါလိမ္႔မယ္ ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရပါလိမ္႔မယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရပါလိမ္႔မယ္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈမရွိေစရန္ စီမံရပါလိမ္႔မယ္ ။ ဥပေဒမဲ႔သိမ္းဆည္းခံခဲ႔ရတဲ႔ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိေရး ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးရရွိေရးတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရပါလိမ္႔မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားတိုးတက္ေရး အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ဘ၀သာယာစိုေျပေရး ေက်ာင္းသားလူယ္မ်ား အဆင့္ျမွင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ္႔မယ္"

သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္သည္ လက္ေတြ႕သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိနိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာေတြရွိသည္ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရး အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစခ်င္သည္။ သမၼတေျပာသြားတ့ဲ ယိမ္းယိုင္ေန တ့ဲတရားစီရင္ေရး ဆိုတာကို မျဖစ္မေနတည့္မတ္မႈကိုလိုခ်င္သည္။ လယ္ယာေျမေတြ ဆံုးရႈံးခ့ဲတဲ့ လယ္သမားေတြ တကယ္ကို လယ္ယာေျမေတြ ျပန္ရေစခ်င္သည္။ အဓိက စား၀တ္ေနေရးေတြ ေျပလည္ေစခ်င္ၾကသည္။ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ယံုၾကည္ရာလုပ္ရင္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြရွိသည္ ၊ ထိုသူမ်ားကိုလည္း သမၼတ၏ အခြင့္ အာဏာျဖင့္ လြတ္ေစခ်င္သည္ ။

ပေဒသာပင္သည္ ေျမကေပါက္မည္မဟုတ္ေပမယ့္ ၊ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္မရေပမယ့္ က်န္သည့္ သက္တမ္းတစ္၀က္တြင္ေတာ့ သမၼတႀကီးေျပာခ့ဲတ့ဲ စကားေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရၿပီလို႔ ေတြးထင္ ယံုၾကည္မိခ်င္ပါေတာ့သည္ ။   ။

သန္႔ေဇာ္ ( သန္လ်င္ )