ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား အြန္လိုင္းမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္

.

မတ္လ ၂၂ ။      ။ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား အြန္လိုင္း(Online)မွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က လက္မွတ္ ေရးထုိးအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒသစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ေန႔၌ စတင္က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

"ကုမၸဏီဥပေဒသစ္စၿပီးေတာ့ သက္၀င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္တဲ့လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ အြန္လိုင္းနဲ႕၊  မိမိေနအိမ္၊ မိမိရုံးခန္း၊ မိမိရွိရာေနရာကေနၿပီးေတာ့ အြန္လိုင္းကေနၿပီး ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ရင္းႏီွးျမွုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

ယခင္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ လာေရာက္ျပဳလုပ္ရျပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ရံုးခြဲမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္မွာ စတင္သက္၀င္မည့္ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒေဟာင္းအရ ကုမၸဏီထူေထာင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား စသည့္ စာရြက္စာတမ္း (၂)ခုမလိုအပ္ေတာ့ဘဲ စာရြက္စာတမ္းႏွစ္ခုအား ေပါင္းၿပီး ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းသာ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲကာ အသုံးျပဳျခင္း (သုိ႔) ကုမၸဏီမွ မိမိ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားေရးဆြဲ အသုံးျပဳႏုိင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ယခင္က မွတ္ပုံတင္မွတ္တင္ေၾကးအျဖစ္  ၅ သိန္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိရာမွာ ဧၿပီလ ၁ ရက္ မွ စတင္ကာ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်ပ္ ၂ သိန္းခြဲသာေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီ မ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။