သက္ငယ္မုဒိမ္းမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္မရွိေစေသာ ဥပဒေဒျပ႒ာန္းေပးေရးအပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ WJ ေတာင္းဆို

.

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၂ဝ ။           ။ သက္ငယ္မုဒိမ္းက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မရွိေစေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေရး အပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္အား တရားမွ်တမႈအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔(WJ) မွ  ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

တရားမွ်တမႈအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔(WJ) မွ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယေန႔ မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အစိုးရအား ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအပါအဝင္၊ ျပည္ထဲ ေရးႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳမႈရွိရန္အတြက္  လံုၿခံဳေရး မ်ားတိုးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးေသာ သီးသန္႔ ဥပေဒ တစ္ရပ္ အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားအား က်ဴးလြန္သူ ျပစ္မႈရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ဥပေဒအသက္ဝင္ေစေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပါရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မရွိေစေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ပါရွိ သည္။

ထို႔အျပင္မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနေသာ သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေျပလည္ ခြင့္မရွိေစေရးမ်ားကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ ဖမ္းဆီးေပးရန္၊ အမ်ိဳးသမီးက႑ ျမင့္မားတိုးတက္ လာ ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးပါရန္ အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။

တရားမွ်တမႈအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔(WJ)မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ ေသာအားျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းဦးေဆာင္ၿပီး ယေန႔ မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ စတင္ကာ လူအင္အား ခန္႔မွန္းေျခ ၄ဝဝ ျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။