အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ရယူေရး လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

.

 

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၉ ။               ။ ေမာ္လျမိဳင္ ၊ ဘားအံႏွင့္ ျမ၀တီျမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ သက္သာေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ရယူေရးကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယေန႔ မတ္လ ၁၉ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၅ ရာေက်ာ္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစၾကၤန္လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္အတြင္းတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ဘားအံႏွင့္ ျမ၀တီ၊ မေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တို႔အား စီမံကိန္း၀င္ျမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားျပီး ဘားအံျမိဳ႕တြင္ ၃၂သန္း၊ ျမ၀တီျမိဳ႕တြင္ ၁ သန္းႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ ၄၇သန္း အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျမိဳ႕မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ျမိဳ႕အတန္းအစား သတ္မွတ္ ခ်က္တြင္ (ခ) အဆင့္ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ျပီး စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခရီးသြားက႑ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု  ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ျမိဳ႕သုံးျမိဳ႕တြင္ သန္႔ရွင္းသပ္ေရး၊ ေရေကာင္းေရသန္႕႔ရရွိေရးႏွင့္ စနစ္တက် အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေရးတို႔ အျပင္ Competitive City မ်ား ထူေထာင္ရန္ ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊ ျမိဳ႕ျပ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိင္ရာ ပုိမိုအားေကာင္းေစရန္ ၊ ေဒသတြင္းေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ အစရိွသည္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြ သန္း ၈၀ ျဖင့္  “ဘားအံျမိဳ႕တြင္ ၃၂ သန္း၊ ျမ၀တီျမိဳ႕တြင္ အေသးစိတ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အတြက္ (၁)သန္းႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ ၄၇သန္း အသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမဝတီၿမိဳ႕အတြက္​ အဓိက လိုအပ္​​ေသာ ေခ်းေငြကိုေတာ့ ထိုုင္းႏိုင္ငံမွ Neighboring Countries Economic Development Agency (NEDA) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄. သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံထားရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

၄င္းေခ်းေငြကို ရယူႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာတြင္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ျပီး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသူ ေပါင္း ၅၈၈ ဦးအနက္ ၊ေထာက္ခံမဲ ၅၅၃မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၄မဲ၊ ၾကားေနမဲ၃ မဲျဖင့္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ မ်ားသျဖင့္ အထက္ပါ ေခ်းေငြ ရယူေရးကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မဟာ မဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စၾကၤန္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းျမဳိ႕မွ စတင္ကာ လာအုိ ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို ျဖတ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ျမ၀တီျမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္းကာ ဘားအံမွတဆင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္ထားျပီး ယခုအခါတြင္ ေမာ္လျမိဳင္မွ သထုံ-က်ိဳက္ထို- ပဲခူး- ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္မွ တဆင့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕အထိ ထပ္မံတိုးခ်ဲဲ႕သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရိွရသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြစီမံကိန္းအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ခံၾကီးၾကပ္ျပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေခ်းေငြကို ရယူေပးျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ အာရွ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ညွိႏႈိင္းျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။