လူအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ ကေမာၻဒီးယားတြင္ တင္းၾကပ္ျခင္းအား ကုလသမဂၢ စိုးရိမ္

.

ဖႏြမ္းပင္၊ မတ္ ၁၄ ။       ။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ တင္းၾကပ္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ကာ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢက ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအား လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာဆိုတိုက္တြန္းလိုက္သည္။
ကေမာၻဒီးယားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ ႐ုိနာစမစ္က ယင္းႏိုင္ငံသို႔ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ အလည္အပတ္ခရီးအၿပီးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔ တာရွည္ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
“ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံဟာ အေရးႀကီးတဲ့ လမ္းဆုံလမ္းခြမွာ ရပ္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႐ုိနာစမစ္က ဆိုသည္။ 
“ကေမာၻဒီးယားရဲ႕ အသံကို ခ်ဳပ္တည္းခံရျခင္းဟာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြ ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ခုိင္မာစြာ တည္ၿငိမ္ေရးကို အဆုံးစြန္အထိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။”ဟု ၎က ေျပာသည္။
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္မ်ား လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ေပး တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း၊ တင္းၾကပ္ပိတ္ဆို႔ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ အာမခံေပးထားေသာ လစ္ဘရယ္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီအတြင္းမွာ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုိနာစမစ္က အေလးအနက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ကေမာၻဒီးယားတြင္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး အတိုက္အခံမ်ား၊ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေနျခင္းကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔က ေဝဖန္ထားၿပီး ၂၀၁၈ ဇူလိုင္တြင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႀကီးၾကပ္ရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ ရန္ပုံေငြကိုလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းထားသည္။ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ေနာက္ထပ္သက္တမ္းအတြက္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည္ျဖစ္သည္။