ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာစီမံကိန္းႏွင့္ျပန္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုလအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မပါ၀င္ဟု ထုတ္ျပန္

.

ဓာတ္ပံု - သူရ

 

မတ္လ ၁၄ ။          ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာစီမံကိန္းေရးဆဲြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ကုလအဖြဲ႕အစည္းကမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သတင္းဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ နယ္ေျမေက်းရြာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဂိုက္လုိင္းမ်ားအေပၚ လြဲမွားသည့္ ရည္ညႊန္း ကိုးကားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢက ျပန္လည္ရွင္းလင္းလိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ကုလသမဂၢ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္ (UN-Habitat)၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူျပီး ေနရာခ်ထားမႈမ်ား   ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွခဲ့ျပီးေနာက္ ယင္းသို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ လြဲမွားစြာ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ေျမေနရာ ရွင္းလင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားကို ေျပာင္သလင္းခါေအာင္ ၿဖဳိဖ်က္ညွိပစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္း မရွိဘဲ ေနရပ္ျပန္လာမည့္ သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ အိမ္ယာျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ကိုသာ အားေပးထားသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ကုလသမဂၢ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္ (UN-Habitat)သည္ အိမ္ယာႏွင့္ အေဆာက္အအံု မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဂိုက္လုိင္းလမ္းညႊန္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

လက္ရိွတြင္ ကုလဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အိမ္ယာ တည္ေ ဆာက္ေရးတို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ အစုိးရကို ကူညီပ့ံပိုးေပးရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။  ထို႔ျပင္ ၎တို႔၏ မူလေနထုိင္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္း၊ လံုၿခံဳ၊ သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရး ကူညီေပးရန္ ကုလဘက္က အသင့္ရွိေနသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။