ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထား

.

ဓာတ္ပံု-ေဟာင္ဆာ(ရာမည)

 

 လက္ရွိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သိရသည္။

 မတ္လ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 " ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းဟာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပါအ၀င္ ၅၆၇၃ သန္း ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္" ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

 ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၀၆ခု၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀၈ဒသမ၄၅၃သန္းကုိ အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးျမွင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၂၀၇သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃၀ သန္းအား ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇သန္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ လက္ရွိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။