သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထား

.

 

မတ္လ ၃ ။        ။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ၉၁ ခုက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွထားၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္းေဒသမွ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆုံးရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။  

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မစတင္ခင္က သီလ၀ါေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိရန္ အတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလႊာအသီးသီးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးထား ႏုိင္ေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

ဦးဆက္ေအာင္က " ကၽြန္ေတာ္တို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ရွိတဲ့ စက္ရုံေတြမွာ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္သားေတြကုိ ၾကည့္လိုက္ရင္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက တညင္နဲ႔ ေက်ာက္တန္း မွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီထဲမွာမွ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္က ၁၀ တန္းေတာင္ မေအာင္ေသးတဲ့ လုပ္သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျပည္ပကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း  (JETRO) က သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ  စုစုေပါင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ရွိၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီ စုစုေပါင္းေပါင္း ၄၅ ခု နီးပါး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ လက္ရွိလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ ကား အပုိပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစသည့္ စက္မႈကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။