ဖြံ႕ျဖိဳးလာႏိုင္သည့္ ေရႊေသာင္ယံကမ္းေျခတြင္ ကမ္းေျခဆင္းလမ္း ၆ လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေန

.

 

ပုသိမ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ။                  ။ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈေကာင္းလာႏိုင္သည့္ ေရႊေသာင္ယံကမ္းေျခတြင္ ကမ္းေျခဆင္းလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

လက္တေလာတြင္ ကမ္းေျခဆင္းလမ္း ၆ လမ္း လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားျပီး ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

"ေဒသခံေတြ တင္ျပတ့ဲအတြက္ ကမ္းေျခဆင္းလမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔လိုက္တယ္၊ေကာ္မတီက ေနရာ ၆ ေနရာ သတ္မွတ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသုိ႔ျပန္လည္တင္ျပတယ္၊ေနရာေတြကို ဟိုတယ္ခရီး၊ စည္ပင္၊ လမ္းဦးစီးတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔န႔ဲ ဆင္းၿပီး စိစစ္လိုက္တ့ဲအခါ ဒီေနရာေတြဟာ ကမ္းေျခဆင္းလမ္း ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ သတ္မွတ္ထားရမယ္ေနရာေတြလို႔ အားလုံးက ဆုံးျဖတ္တယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကမ္းေျခဆင္းလမ္း ၆ လမ္းအနက္ ၃ လမ္းသည္ လမ္းနယ္နမိတ္သတ္မွတ္၍ ရျပီး ၁ လမ္းသည္ စည္ပင္သာယာမွ ပိတ္သိမ္းထားေသာ သခိ်ဳႋင္းေျမတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။  က်န္ ၂ ေနရာကိုမူ ကမ္းေျခဆင္းလမ္း အျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ ၃ လမ္းက လမ္းနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္လို႔ရၿပီး ၁လမ္းက စည္ပင္သာယာကပိတ္သိမ္းထားတ့ဲ သခိ်ဳႋင္းေျမ ျဖစ္ေနတယ္၊စည္ပင္ပိုင္ေျမက စြန္႔လြတ္ၿပီး အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွတ့ဲေျမအျဖစ္ေရာက္မွ လမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ ရမယ္၊ က်န္တ့ဲႏွစ္ေနရာက ေျမပိုင္႐ွင္ေတြက သူတို႔ေျမကို လမ္းအျဖစ္အသုံးျပဳမယ္ဆို ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါဘူး၊ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးေပးလည္း ခြင့္မျပဳျခင္းပါဘူး တုံ႔ျပန္မႈေတြရိွေနလို အဲဒီႏွစ္ေနရာက ဆက္လက္ ညိွႏိႈင္း ရမယ့္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္ ”ဟု စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေျမအက်ယ္မွာ ၁၀ ေပအက်ယ္၊ အရွည္ ေပ၄၀၀ ခန္႔ရိွျပီး ခြင့္ျပဳပါက ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားက ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ ရိွေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရထံမွ သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ေရႊေသာင္ယံကမ္းေျခသုိ႔ ဆက္သြယ္သည့္ တံတားအား ေဆာက္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ျပီး တံတားၿပီးစီးပါက ကမ္းေျခေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားလာႏိုင္ကာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္ရန္ တိုင္းအစိုးရက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ေရႊေသာင္ယံကမ္းေျခေဒသသည္ ေခ်ာင္းသာမွ ကားျဖင့္ သြားလွ်င္ ၄၅ မိနစ္ဝန္းက်င္ခန္႔သာရိွၿပီး၊ ေရႊေသာင္ယံ ကမ္းေျခသည့္ ၄ မိုင္ဝန္းက်င္ အက်ယ္အ၀န္းရိွကာ အသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ကမ္းေျခတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။