NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ေနာ္ဒစ္ေန႔ (Nordic Day) ဆိုတာ ဘာလဲ

.

 

 

 

“ေနာ္ဒစ္ေန႔ (Nordic Day) ကို ေနာ္ဒစ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ သံတမန္မ်ားက ဦးေဆာင္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ၃ ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ေနာ္ဒစ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေလးထား တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေနာ္ဒစ္ေန႔ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ေနာ္ဒစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စြဲၿမဲစြာယံုၾကည္ေသာ က်ားမတန္းတူေရး (Gender Equality) အေျခအေနကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပျမႇင့္တင္အေလးထားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံတုိင္း၌ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္လ်ွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္မွာ နည္းပါးေနေသးသည္။ ဤအေျခအေနသည္   ျမန္မာႏုိင္ငံသာမက ေနာ္ဒစ္တိုင္းျပည္မ်ား၏ ပကတိ အေျခအေနျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ခံစားႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေနရာမ်ား၌ ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိရန္ လိုေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညီမွ်စြာပါဝင္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုအျမင္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ ပုိမိုတရားဝင္ ထိေရာက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေနပါသည္။ သုေတသန ေတြ႔ရွွိခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးပါဝင္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အဂတိကင္းစင္မႈႏွင့္ ျမင့္မားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျခင္း၊ တာရွည္ခံႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရွိရေပမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး ေျခလွမ္းသစ္မ်ားကို စတင္ေတြ႔ရွွိေနရေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္လာသည္ကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) လုပ္ငန္းမ်ား အသက္ဝင္လာသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ ဤတိုးတက္လာမႈမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ေနာ္ဒစ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ အတူလက္လြဲ၍ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဤအခြင့္အေရး ခိုင္မာစြာရရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သုေတသန သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံမ်ား ပိုမိုက်ယ္ေလာင္စြာ ပါဝင္ႏုိင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခန္းက႑ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္ႏိုင္မႈ ေထာက္ပ့ံေရး၊ စီးပြားေရးက႑၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းရွင္ စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား ပိုမိုေပၚထြက္ေရး၊ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၌ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ အားေပးသြားမည့္အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားေပမည္။

က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ျဖတ္လမ္းမရွိေပ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအာဏာ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားက မညီမွ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းအခ်ိဳ႕ကလည္း က်ားမတန္းတူေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဤမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လူူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ အေရးပါ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေရရွည္တာဝန္ခံ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာမႈတို႔ လိုအပ္သည္။ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာစြာ သိထားပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကေမာင္းႏွင္ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး တာဝန္သိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ လူတုိင္း၏ အေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ဤအခါသမယ၌ လူတိုင္းကို ဖိတ္ေခၚလိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြ အေပါင္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

 

Mr Peter Lysholt Hansen - ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး

Ms Riika Laatu - ဖင္လန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး

Ms Tone Tinnes - ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး

Mr Johan Hallenborg - ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ သံ႐ုံးတာဝန္ခံ