ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲ ၆လအတြင္း က်ပ္ဘီလီယံ ၁ေသာင္းေက်ာ္သံုးစြဲရန္ အစိုးရလ်ာထား၊ စီမံ/ဘ႑ာ၊ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က အမ်ားဆံုးေတာင္းခံ

.

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲေရးကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ၆လအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံလိုက္သည္။

၆လကာလအတြင္း က်ပ္ဘီလီလ်ံေပါင္း ၁၀,၆၇၈ သံုးစြဲရန္ အစိုးရက လ်ာထားၿပီး ရေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၈,၄၉၂ ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိုေငြအားျဖင့္ က်ပ္ဘီလီေပါင္း ၂,၁၈၆ ရွိသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။

လ်ာထားသည့္ အသံုးစရိတ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၂,၁၉၃ေက်ာ္အား အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း၏ ၂၇ဒႆမ ၂၉ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ အမ်ားဆံုးေတာင္းခံထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ျပင္ အသံုးစရိတ္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၂,၃၄၃ ၊ တတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၁,၃၃၄ေက်ာ္ အသီးသီး ေတာင္းခံထားသည္။

အဆိုပါ အရအသံုး ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားက ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္လင္းတင္ျပလ်က္ ရွိသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔က တင္ျပထားေသာ အရအသံုး ေငြစာရင္းမ်ားကို စိစစ္ႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ ၁၇ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေျပာသည္။