ၾသစေၾတးလ်၌လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္အတြက္ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူျပီး လူအမ်ားေထာက္ခံ

.

 

ဆစ္ဒနီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ။         ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ လိင္တူခ်စ္သူစံုတြဲမ်ားလက္ထပ္ခြင့္အတြက္ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ၌ အၾကမ္းဖ်င္းမဲေပးခဲ့ၾကျပီး ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ထြက္ေပၚလာေသာရလာဒ္မ်ားအရ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ေသာ လူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္မွာ ထိုအဆိုကိုလက္ခံခဲ့ၾကသည္။

လိင္တူခ်စ္သူမ်ားလက္ထပ္ခြင့္အတြက္ ၂လေက်ာ္ၾကာစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျပီး ထိုစစ္တမ္းထဲ၌ မဲေပးခဲ့ေသာ လူဦးေရ ၁၂.၇ သန္း၏ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ထိုအခြင့္အေရးကို ေထာက္ခံမဲေပးၾကေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် စာရင္းဇယားျဗဴရိုက ကန္ဘာရာျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္ ကန္႔ကြက္မဲမွာ ၃၈.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားထဲမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အဆိုပါစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၌ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အဆုိပါျဗဴရို၏ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ ေဒးဗစ္ခါလစ္ခ်္ကေျပာခဲ့ျပီး “ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ မဲေပးခြင့္ရွိသူလူဦးေရရဲ႕ အျမင္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ၾသစေၾတးလ်အေနနဲ႔ မွတ္ယူႏုိင္ပါတယ္” ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ရရွိလာေသာမဲအခ်က္အလက္မ်ားကို ပါလီမန္အတြင္းသို႔ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕က သေဘာတူလက္ခံခဲ့ပါက လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခရစၥမတ္ကာလ ေလာက္တြင္ တရား၀င္လက္ထပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ မဲရလာဒ္ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ တန္းတူညီမွ်လက္ထပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတစ္လႊားရွိ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၌ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကသည္။