မနီလာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔စဥ္ ယန္းေငြ ဘီလီယံ တစ္ရာေက်ာ္ ကူညီရန္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကမ္းလွမ္း

.

မနီလာမွ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယန္းေငြ ၁၁၇ ဘီလီယံ(ေပါင္ ၇၈၅ ဒႆမ ၇၇ သန္း) ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အတိုးနည္းေခ်းေငြျဖင့္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေသာ ယင္းေငြပမာဏကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်းလက္ဝင္ေငြကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ အေသးစားကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ရန္ပုံေငြစီမံခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကမ္းလွမ္းမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခုိင္ေဒသတြင္ စစ္ဆင္ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးမ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေနစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ အျခားေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ တက္ေရာက္သည့္ အာဆီယံထိပ္သီညီလာခံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။