ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးေရး အဆို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

.

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ။           ။ အ႒မတန္းမွ စတင္ကာ အထက္တန္းပညာေရး(၁၀တန္း)ၿပီးဆုံးသည့္ အခ်ိန္ထိ အဂၤလိပ္စာဘာသာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပုံစနစ္မ်ား ၊အကဲျဖတ္စနစ္စာေမးပြဲကို ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စြမ္းရည္(၄)မ်ိဳး ပါ၀င္ေသာ အေရး၊အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္ျခင္း မ်ားပါ၀င္သည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ယေန႔လက္ခံခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမ တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာကို သူငယ္တန္းမွစ၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရး ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ေရးသား၊ ေျပာဆုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားနိမ့္က်ေနသည့္ အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အား တိုက္တြန္းေသာ အဆိုကို  ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစည္းေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဌာန္းထားတဲ့ အဂၤလိပ္စာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ  ေရးျခင္း၊ ဖတ္ျခင္းဆုိတဲ့ ( Reading and writing skills)ကို သာ အဓိကထား သင္ၾကားေပးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စာေမးပြဲစစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာလည္း reading နဲ႔ writing skills ကိုသာ အဓိကထား စစ္ေမးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အဓိကထားသင္ေပးေနတဲ့ Skills ႏွစ္ခုကိုေတာင္မွ တတ္ေျမာက္ အသုံးခ် ႏုိင္စြမ္း နိမ့္ပါးေနတာကို  အားလုံးသိရွိျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္ေတြကို သင္ၾကားရာမွာ ေရးျခင္းဖတ္ျခင္း အသုံး၀င္သလို နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း စြမ္းရည္ေတြကလည္း ယေန႔ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးစနစ္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္” ေဒၚထုေမက အဆိုတင္သြင္းစဥ္ ေျပာခဲ့ပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေတြးေတာ ပိုင္ခြင့္ မေပးခဲ့သည့္ စနစ္တြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဘြဲ႔ရခဲ့သည့္တိုင္ အဂၤလိပ္စာ 4 Skills(အေရး၊အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္ျခင္း)စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မရခဲ့သည့္ အတြက္ အနာဂတ္ပညာေရးမွာ နိမ့္ပါးမည့္ အေျခအေန ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း အစည္းေ၀းျပီး မီဒီယာမ်ားကို ေဒၚထုေမက ေျပာသည္။