ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က႑အလုိက္ကူညီသြားမည္

.

 

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ။                  ။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး ၊လူမႈေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ယေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပ့ံေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ၏ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ယေန႔ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေလာက္အခက္အခဲေတြၾကားမွာပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ေသျပၾကမယ္" ဟု UEHRD ၏ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္   ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ကၽြမ္းက်င္သည့္ က႑ (၉) ရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (၉) ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အေသးစားေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ျမင့္တင္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။


 
ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည့္ မူဝါဒမ်ားအား စုစည္းျခင္းတို႔ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ထပ္မံက်င္းပမည့္ UEHRD ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏ အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။