ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္ရွိ

.

ေပက်င္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ။         ။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စည္ကားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္မွသည္ ကာရာအိုေကဆိုင္မ်ားအထိ လုပ္ငန္းဆုိင္ခန္းမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ညီလာခံေၾကာင့္ ယာယီပိတ္ထားၾကသည္။

ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿမဲ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ညီလာခံျဖစ္သည့္ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ေရးစင္တာမ်ား၊ ေရတိုအငွားဝန္ေဆာင္မႈ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ အြန္လုိင္းလက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားက အဆိုပါ ညီလာခံက်င္းပခ်ိန္အတြင္း ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္းရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ညီလာခံအစည္းအေဝးတြင္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္အေနျဖင့္ ဒုတိယငါးႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ အာဏာခိုင္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာက္လာလိမ့္ဖြယ္ရွိသည္။

ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေပက်င္းသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၃၈ ဖြဲ႔စလုံး ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေရာက္ရွိသည္။

အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္နယ္ ၃၁ ျပည္နယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ CPC ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဗဟုိအစိုးရအဖြဲ႔ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားပဲ  ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုျပင္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ CPC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ အဆိုပါ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရေပါင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ CPC ပါတီဝင္ ၈၉ သန္းေက်ာ္မွ ေရြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၂၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ညီလာခံတြင္ CPC ေခါင္းေဆာင္မႈသစ္ႏွင့္ လာမည့္ငါးႏွစ္ႏွင့္ အလြန္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူၾကမ္းတို႔ကို ထုတ္ျပန္ဖြယ္ ရွိသည္။