ျမန္မာ့ပထမဆုံးေသာ အေကာင္းဆုံးအလုပ္ရွင္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခစုိက္ ကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾက

.

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ေအာက္တုိဘာ၁၆ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္

ရန္ကုန္၊ျမန္မာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆုံးေသာ Myanmar Employer Awards 2017 ပြဲႀကီးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေလ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ားကုိ အဆုံးသတ္တင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း JobNet.com.mm က ေၾကျငာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ေနရာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားကုိ   ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဆုေနရာမ်ားကုိ ေလ်ာက္လႊာမ်ားတင္၍ ေလ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႔ ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂၁ ခုမွ ဆုေနရာေပါင္း ၈၃ ေနရာအတြက္၎၊ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီ ၂၀ ခန္႔က ဆုေနရာေပါင္း ၅၀ ခန္႔အတြက္၎ အသီးသီးပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒါဟာျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ JobNetအတြက္ ပထမဆုံးေသာအလုပ္ရွင္ေတြကုိ ဆုေပးတဲ့ပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ေနရာေတြ ဖန္တီးဖုိ႔အတြက္ တြန္းအားတရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု JobNet.com.mm ၏ မန္းေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ Matt De Luca ကေျပာသည္။

“လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ သိသိသာသာသာ တိုးတက္ဖုိ႔အတြက္ လူေကာင္းလူေတာ္ေတြကုိ အလုပ္အကုိင္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရးဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့   ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အလုပ္ရွင္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ တုိးတက္လာဖုိ႔အတြက္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ က႑ဟာ အေရးပါတယ္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပခ်င္တာပါ။” ဟု ၎ကဆက္၍ေျပာသည္။           

ကုမၸဏီမ်ား

Myanmar Employer Awards အတြက္ ေလ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ FMCG၊ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ကုန္သည္အသင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၊ ေဆးကုသမႈ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္မ်ားျပားလွေသာ က႑မ်ားအတြက္ ေလ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား တင္ခဲ့ၾကသည္။

အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္

အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အၾကံေပးေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူလည္းျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဦးေဆာင္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ အျခားေသာအကဲျဖတ္ဒုိင္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တရားမွ်တေသာ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

Myanmar Employer Awards ကုိကူညီပံ႔ပုိးၾကသူမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ပလက္တီနမ္စပြန္ဆာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Luther ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔၊ Wall Street English တုိ႔ႏွင့္ ေရႊစပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္ Samsung and Power House Fitness Club တုိ႔ကပံ့ပုိးေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေထာက္အကူျပဳ စပြန္ဆာအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿဗိတိန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ပါ၀င္ေပးထားသည္။ ပြဲေနရာထုိင္ခင္းစပြန္ဆာအျဖစ္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး Verifying ပါတနာအျဖစ္ Deloitte Touche Myanmar ကပါ၀င္ကူညီေပးထားသည္။

Myanmar Employer Awards ဆုိသည္မွာ

Myanmar Employer Awards သည္ အေကာင္းဆုံးေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏ သူမတူစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ကတိက၀တ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းမႈအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားကုိ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏အလုပ္သမားမ်ားကုိ အေကာင္ဆုံးေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္ေပးႏုိင္မႈ၊ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ စေသာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် အစီစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ဆုံးျဖတ္မည့္ ငါးလၾကာအစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကုိ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ေၾကျငာေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ဒီဇင္ဘာလ၉ရက္ေန႔ညတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ Myanmar Employer Awards ကုိ JobNet.com.mm က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

JobNet.com.mm အေၾကာင္း

JobNet.com.mm ဟာ ျမန္မာ့ဦးေဆာင္ေရွ႕ေျပးအြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ ဝဘ္ဆိုဒ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး လစဥ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူေပါင္း၄သိန္းေက်ာ္ ရိွျပီး အလုပ္ေလွ်ာက္လြာေပါင္း ၆ေသာင္းေက်ာ္ရရိွေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွၾကီးမားေသာ အလုပ္သမားေခၚယူသူမ်ားအေနနဲ႕လည္း JobNetအား အဓိကထားအားကိုးအသံုးျပဳေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ JobNetအေနနဲ႕လည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္တုိးတက္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္အတြင္းရိွ အရည္အေသြးျမင့္ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ရိွ အလုပ္သမားရွာေဖြရာမွာ အဆင့္ျမင့္ျပီးအေကာင္းမြန္ဆံုးဝဘ္ဆိုဒ္အျဖစ္ပိုမိုရွင္းလင္းသိသာလာေစခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

JobNet.com.mmဟာ အိမ္ျခံေျမဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္တဲ့ ShweProperty.comကဲ့သို႔ပင္ MM One Online Group ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း၁၅ႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ အေတြ႔အၾကံဳရင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Justin Sway ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တိုးတက္မႈအျမန္ဆံုး အင္တာနက္စီးပြားေရး ကြန္ရက္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

Matt De Luca အေၾကာင္း
Matt De Luca ဟာJobNet.com.mmရဲ႕မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။သူဟာ PricewaterhouseCoopers (PWC) ရဲ႕ Management Consulting Division ပိုင္းမွာအလုပ္စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ျပီး၂၀၁၅ခုနွစ္ကစတင္ျပီးJobNet၏ Co-founder အျဖစ္စတင္ခဲ့သည္။

သူ႔အေနနဲ႕နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာ Banking လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ Technology အခန္းက႑၏အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးအထူးတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Matt သည္JobNetကိုဝင္ေရာက္မလုပ္ကိုင္မီွျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းစီးပြားေရးဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈအျဖစ္ Rocket Internet ရဲ႕အလုပ္အကိုင္ဆိုဒ္တစ္ခုတြင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည္။ Matt သည္ Erasmus University၊ Rotterdam School of Management မွ Science in Finance ဘာသာရပ္တြင္ Master ရရွိထားသူလည္းျဖစ္ျပီးရန္ကုန္တြင္အေျခခ်ေနထုိင္ကာJobNet.com.mmကုိဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

မီဒီယာစုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္
ဆက္သြယ္ရန္ - ကုိမွဴးအိမ္ေဇာ္
ဖုန္း                    - 09425352153
Email                - [email protected]

Tags: