ရပ္ကြက္အတြင္း တစ္လအထက္ေနထိုင္သူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အသိေပးရမည္

.

ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ၁၂ ။          ။ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အတြင္း (၁)လအထက္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။

ယေန႔ေအာက္တုိဘာ(၁၂)ရက္၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၁)ရက္ေျမာက္ေန႔၌ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၏ အေမးကို ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တစ္လႏွင့္အထက္ေက်ာ္လြန္ေနထိုင္သည္႔ ဧည္႔သည္မ်ားရွိမယ္ဆိုရင္ မွတ္တမ္းထားရွိရန္အတြက္ သတ္မွတ္နည္းလမ္းႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမယ္လို႔ အစားထိုး ျပဌာန္းခဲ႔ၿပီးျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျဖသည္။

ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ဧည့္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ခြဲရခက္ေနသည္ဟု မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေမးခြန္းေမးစဥ္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ယခုဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဧည္႔စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္ အဆိုပါဥပေဒပ်က္ျပယ္သြားေသာ္လည္း အထက္မွညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးပို႔လာျခင္း မရွိေသးတဲ႔အတြက္ တိုင္ရင္လည္းရတယ္ မတိုင္ရင္လည္း ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္"ဟု ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းတိုင္ၾကားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ေနထိုင္သူ၏ဝတၱရားတာဝန္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ၏ တာဝန္မ်ား စသည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္၍ ရပ္ကြက္အတြင္း လာေရာက္ေနထိုင္သည္႔ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားအရ လုံၿခံဳေရးအေျခအေန၊ တရားဥပေဒကိစၥ၊ လူစိမ္းမ်ားဝင္ေရာက္မႈ၊ အိမ္ေထာင္စုလူစာရင္းျပည္႔စံုစြာသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္လႏွင့္ အထက္ေနထိုင္သည့္ ဧည္႔သည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္အတြက္ အိမ္ရွင္ကုိယ္တုိင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအခန္း(၇)မွ အုပ္မွဴးမ်ား၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားပုဒ္မ(၁၃) ပုဒ္မခြဲ(ဆ) ဧည္႔စာရင္းစစ္ေဆးရန္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္(သို႔) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအခန္း(၉) ေနထိုင္သူ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားပုဒ္မ(၁၇) ဧည္႔စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ကို လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ႔သည္။