လူတိုင္းလက္လမ္းမီွေသာ အိမ္ရာမ်ားေဖာ္ထုတ္္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးျမွင့္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ အႀကံျပဳ

.

ဓာတ္ပံု - သူရ / မဇၩိမ

 

ကမၻာ့ဘဏ္က  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူတိုင္းလက္လမ္းမီွေသာ အိမ္ရာမ်ားေဖာ္ထုတ္္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ားတိုးျမွင့္ရန္ အပါအ၀င္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ လူတန္း စားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား အေျခအေနကုိ ေလ့လာထားသည့္ " ၿမိဳ႕ျပရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးျခင္း" အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာအား ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျပန္ၾကားေရး အရာရွိ ဦးေက်ာ္စုိးလင္းက " ၿမိဳ႕ျပအတြက္ဆိုရင္ အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူတိုင္း အတြက္ လက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ့ အိမ္ရာေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးဖိ႔ု၊ အဲဒီဘက္ပိုင္းမွာ အစုိးရကျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက ပုိင္းကျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးေပါ့၊ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေတြကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႔၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အခ်က္ေတြလည္း ဒီထဲမွာ အၾကံျပဳထားပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားအား ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး  ၿမိဳ႕ျပရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ ေရာက္လာမယ္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

အဆုိပါအစီရင္ခံစာအရ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေဒသအတြင္း ႏွစ္စဥ္ၿမိဳ႕ျပပုံစံျဖစ္ေပၚမႈႏႈန္း (၃) ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လူဦးေရ (၆၅၅)သန္းအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႕ေသာ္ ေဒသတြင္း ကမၻာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လူဦးေရ သန္းေပါင္း (၂၅၀)ခန္႕သည္ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းသည့္ အိမ္ယာမ်ား၊ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနထုိင္ေနၾကရၿပီး ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈ ကဲ့သုိ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာထိပ္တန္းကၽြမ္းက်င္သူ Judy Baker က "  လ်င္ျမန္တဲ့ၿမိဳ႕ျပပုံစံျဖစ္ေပၚမႈသည္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြနည္းပါးသူေတြရဲ႕ ကေလးမ်ား ပညာေရးအတြက္   ေငြေၾကးစုေဆာင္းႏိုင္ဖို႔ လူတိုင္း တက္ႏုိင္တဲ့ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား၊ အိမ္ယာမ်ား ေပးအပ္ေပးပါ။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မိသားစုမ်ား အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ပါ။ အားလုံးပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေျဖမ်ားသည္ တစ္မ်ိဳး တည္းျဖင့္ အားလုံးေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အရာမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္"ဟု ကမၻာဘဏ္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္   ေျပာၾကားထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏အစီရင္ခံမွာ  သီးျခားအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏုိင္သည့္ လမ္းညႊန္မူ (၁၀) ရပ္ ကုိ အႀကံျပဳထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၿမိဳ႕ျပေနဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးျခင္း၊ အားလုံးပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ လူတိုင္းတက္ႏုိင္သည့္ ေျမႏွင့္ အိမ္ယာေစ်းမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအနက္ အခြင့္အလမ္းအနည္းပါးဆုံးအုပ္စုမ်ားကုိ အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အားေကာင္းေစၿပီး ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္ အထားအေပၚ အေျခခံသည့္ မူ၀ါေရးရာေရးဆြဲမႈျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေဒတာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းတို႕ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။