ဂႏၶမာပန္းစုိက္ပ်ဳိးၿခင္း အပုိင္း(၃)

.

အစာႀကီးေကၽြးထားၿပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ အစာေကၽြးဖုိ႔ကုိေတာ့ မလုိအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အားေဆး မႈိေဆးစတာေတြကုိေတာ့ ေကၽြးေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္၊ ၿပီးရင္ေတာ့ ခါးေျမထည့္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျမႀကီးကုိ အပင္ေအာက္ေျခကုိုိ ဖုိ႔ေပးျခင္းျဖင့္ ခါးျမစ္ေတြ ထြက္လာၿပီး အပင္အား ပုိမုိေကာင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ႀကီးမ်ဳိးေတြကေတာ့ ၅ လဝန္းက်င္မွာ ပန္းမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၄လေက်ာ္ေလာက္မွာ အဖူးအပြင့္ေတြ စတင္ မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ထြက္လာတဲ့ အဖူးေတြကုိေတာ့ အကုန္လုံးမထားပဲ အခ်ဳိ႕ကုိ ေခြၽေပးျခင္း ျပဳျပင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ။

အပုိင္း(၁) အား ၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/32281

အပိုင္း(၂) အားၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/32278